angielski 7/8/9

 0    74 speciālā zīme    gloriapopko5
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
commercial edge - an advantage over the people or businesses who are competing with you
sākt mācīties
przewaga komercyjna - przewaga nad ludźmi lub firmami, które konkurują z tobą
control costs - to limit the amount of money that has to be spent in order to buy, do or make something
sākt mācīties
kontrolowanie kosztów - ograniczanie ilości pieniędzy, które trzeba wydać, aby coś kupić lub zrobić
custom built - if something is custom-built is it is specially made for a particular buyer
sākt mācīties
na zamówienie - jeśli coś jest na zamówienie, to jest specjalnie zaprojektowane dla konkretnego nabywcy
customised solution – used to describe something that has been made to solve a customer's particular needs
sākt mācīties
zindywidualizowane rozwiązanie - służy do opisania czegoś, co zostało stworzone w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb klienta
enhance – to improve the quality amount or value of something
sākt mācīties
poprawiać - poprawianie jakości lub wartości czegoś
exhibit - to show something publicly in a place such a museum or trade show
sākt mācīties
wystawa - pokazywanie czegoś publicznie w miejscu takim jak muzeum lub targi
fee - an amount of money paid for a particular piece of work or for a particular right or service
sākt mācīties
opłata - kwota pieniędzy zapłacona za określone dzieło lub usługę
for hire - something that can be used temporarily in exchange for money
sākt mācīties
do wynajęcia - coś, co można tymczasowo wykorzystać w zamian za pieniądze
give you an edge over your competition - to give you an advantage over the people or business who are competing with you in a particular market
sākt mācīties
daje przewagę nad konkurencją - daje przewagę nad ludźmi lub firmami, które konkurują z tobą na danym rynku
guarantee - to promise that something will happen or is true
sākt mācīties
gwarancja - obietnica, że coś się wydarzy lub jest prawdą
huge stock - large amount of goods that a store or business has for sale
sākt mācīties
ogromny zapas - duża ilość towarów, które sklep lub firma ma na sprzedaż
install - to put furniture, a machine or a piece of equipment into position and make it ready to use
sākt mācīties
instalacja - umiejscowienie mebli, maszyn lub elementów wyposażenia i przygotowanie ich do użycia
keen price - if prices are kin, they are lower and offer more value than others
sākt mācīties
konkurencyjne ceny - jeśli ceny są konkurencyjne, są niższe i oferują większą wartość niż inne
legal requirement – a rule in low about something that it is necessary to have or to do
sākt mācīties
wymóg prawny - zasada prawna dotycząca czegoś, co trzeba mieć lub zrobić
liaise – to work with someone in order to exchange information with them
sākt mācīties
współpracować - praca z kimś w celu wymiany informacji z nim
make an impact - to have a powerful effect on someone or something
sākt mācīties
wywierać wpływ - mieć silny wpływ na kogoś lub coś
man the stand - to work at a table or structure where someone can sell or advertise their products or services
sākt mācīties
obsadzić stoisko - do pracy przy stole lub konstrukcji, gdzie ktoś może sprzedawać lub reklamować swoje produkty lub usługi
marketing advantage – an advantage over the people or businesses who are competing with you
sākt mācīties
przewaga marketingowa - przewaga nad ludźmi lub firmami, które konkurują z tobą
marketing solution - a way of finding out what customers want, using that information to design products and services, and selling them effectively
sākt mācīties
rozwiązanie marketingowe - sposób na sprawdzenie, czego oczekują klienci, wykorzystanie tych informacji do zaprojektowania produktów i usług oraz ich sprzedaży
maximise visitor numbers - to make the amount of people who visit as big as possible
sākt mācīties
maksymalizacja liczby odwiedzających - sprawienie, aby liczba odwiedzających była jak największa
monitor - to watch a situation carefully for a period of time in order to discover something about it mount - to fix something on a wall, in a frame etc., so that it can be viewed or used
sākt mācīties
monitorować - uważnie obserwować sytuację przez pewien czas, aby dowiedzieć się czegoś o niej
mount - to fix something on a wall, in a frame etc., so that it can be viewed or used
sākt mācīties
montować - zamocować coś na ścianie, w ramie itp., aby można to było oglądać lub używać
on a first-come-first-served basis - used to mean that people will receive something or be dealt with in the order in which they ask or arrive
sākt mācīties
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” - oznacza, że ludzie otrzymają coś lub zostaną potraktowani w kolejności, w jakiej pytają lub przybywają
project management - the activity of organizing and controlling a project
sākt mācīties
zarządzanie projektem - działalność polegająca na organizowaniu i kontrolowaniu projektu
ready-made equipment - the machinery, tools etc. that you need to do a job in a finished form and available to use immediately
sākt mācīties
gotowy sprzęt - maszyny, narzędzia itp., które należy wykonać w gotowej formie i które są gotowe do natychmiastowego użycia
registration - when a name or information is recorded on an official list
sākt mācīties
rejestracja - kiedy nazwisko lub informacje są zapisane na oficjalnej liście
sales technique - the ability to persuade people to buy a company's products or services
sākt mācīties
technika sprzedaży - umiejętność przekonania ludzi do zakupu produktów lub usług firmy
trade event - a large event at which companies show and sell their products and try to increase their business
sākt mācīties
impreza handlowa - duże wydarzenie, podczas którego firmy pokazują i sprzedają swoje produkty oraz próbują zwiększyć swój biznes
win new business - to succeed in getting more people or companies to buy your goods or services
sākt mācīties
pozyskiwanie nowych możliwośc - odnoszenie sukcesu w pozyskiwaniu większej liczby osób lub firm do kupowania twoich towarów lub usług
acquire - to get something
sākt mācīties
nabyć - zdobyć coś
anchor - to make something or someone stay in one position
sākt mācīties
zakotwiczać - sprawianie, aby coś lub ktoś pozostał w jednej pozycji
blag - to manage to obtain something by using persuasion
sākt mācīties
załatwić sprytnie - uzyskać coś za pomocą perswazji
financial gain - with the purpose or aim of making money, rather than for any other reason
sākt mācīties
zysk finansowy - w celu zarabiania pieniędzy, a nie z jakiegokolwiek innego powodu
give a discount - to offer a reduction in the usual price of a product or service
sākt mācīties
dać zniżkę - zaoferować obniżenie zwykłej ceny produktu lub usługi
give-and-take - willingness to accept suggestions from another person and give up some of your own
sākt mācīties
kompromis - gotowość do przyjmowania sugestii od innej osoby i rezygnacji z własnych
give up on the first reversal - to stop doing something because of the first problem or failure in the process
sākt mācīties
zrezygnować przy pierwszym potknięciu - przestać coś robić z powodu pierwszego problemu lub niepowodzenia w procesie
identify needs - to find and be able to describe something that you must have to achieve a particular thing
sākt mācīties
identyfikowanie potrzeb - znalezienie i opisanie czegoś, co musisz mieć, aby osiągnąć określoną rzecz
know their limits - if someone knows their limits, they are aware of the greatest amount of something that is possible for them to do
sākt mācīties
znać swoje granice - jeśli ktoś zna swoje granice, jest świadomy jak największej ilości rzeczy, które jest w stanie zrobić
make a profit - to earn the money in trade or business, especially after paying the coast of producing and selling goods and services
sākt mācīties
zarabiać - zarabiać pieniądze w handlu lub biznesie, szczególnie po zapłaceniu za produkcję i sprzedaż towarów i usług
novelty value - interesting because it has not been experienced before
sākt mācīties
walor nowości - interesujący, ponieważ wcześniej go nie doświadczano
opening proposal - a formal suggestion, plan or idea that comes near the beginning of something
sākt mācīties
propozycja otwarcia - formalna sugestia, plan lub pomysł, który zbliża się do początku czegoś
persistent - someone who is persistent continues doing something or tries to do something in determined way
sākt mācīties
wytrwały - ktoś, kto jest wytrwały, nadal coś robi lub próbuje zrobić coś w określony sposób
place a repeat order - to order the same thing that you have ordered before
sākt mācīties
złożyć zamówienie powtórnie - zamówić to samo, co wcześniej
pushy - behaving in an unpleasant way by trying too much to get something or to make someone do something
sākt mācīties
nachalny - zachowywać się w nieprzyjemny sposób, próbując zbyt wiele, aby coś zdobyć lub zmusić kogoś do zrobienia czegoś
trustworthy - able to be trusted
sākt mācīties
godny zaufania - człowiek, któremu można zaufać
achieve an ambition - to successfully do something you wanted to do, especially after a lot of effort
sākt mācīties
zrealizować swoją ambicję - z powodzeniem zrobić coś, co chciałeś zrobić, zwłaszcza po wielu wysiłkach
buy into a franchise - to pay money for the right for your business to sell the products and services of another company
sākt mācīties
wykupić franczyzę - zapłacić pieniądze za prawo firmy do sprzedaży produktów i usług innej firmy
cash infusion - when money is added to a business to make it stronger or better
sākt mācīties
zastrzyk gotówki - gdy pieniądze są dodawane do firmy, aby była silniejsza lub lepsza
close down - if a business or organization closes down or someone closes it down, it stops operating
sākt mācīties
zamknąć (firmę) - jeśli firma lub organizacja zostanie zamknięta lub ktoś ją zamknie, przestanie działać
cope with - to deal successfully with a difficult situation
sākt mācīties
uporać się z czymś - radzić sobie z trudną sytuacją
credit facilities - arrangements for paying for goods or services at a later time usually paying interest as well as the original amount
sākt mācīties
instrumenty kredytowe - ustalenia dotyczące płatności za towary lub usługi w późniejszym terminie, zwykle z tytułu odsetek, a także kwoty pierwotnej
economic trend - a general development relating to trade, industry and money
sākt mācīties
trend gospodarczy - ogólny rozwój związany z handlem, przemysłem i pieniędzmi
entrepreneur - someone who makes money by starting their own business, especially when this involves seeing a new opportunity and taking risks
sākt mācīties
przedsiębiorca - ktoś, kto zarabia pieniądze, rozpoczynając własną działalność gospodarczą, szczególnie gdy wiąże się to z dostrzeżeniem nowej okazji i podjęciem ryzyka
exploit a gap in the market - to use the opportunity to sell a product or service because a need or demand for it exists but no one is supplying it
sākt mācīties
wykorzystać lukę na rynku - wykorzystać okazję do sprzedaży produktu lub usługi, ponieważ istnieje na nią potrzeba lub popyt, ale nikt jej nie dostarcza
from strength-to-strength - gradually becoming more successful
sākt mācīties
odnosić coraz większe sukcesy - stopniowo odnosić coraz większe sukcesy
international presence - when someone or something is known in more than one country
sākt mācīties
międzynarodowy zasięg - gdy ktoś lub coś jest znane w więcej niż jednym kraju
lay out guidelines - to give information intended to advise people on how something should be done in the clear and detailed way
sākt mācīties
ustanowić wytyczne - udzielać informacji mających doradzać ludziom, jak należy coś zrobić w jasny i szczegółowy sposób
lose one’s head - to lose control and not act in a calm way
sākt mācīties
stracić głowę - stracić kontrolę i nie działać spokojnie
make a redundant - if you are made redundant, you lose your job because your employer no longer need you
sākt mācīties
zwolnić - jeśli zostaniesz zwolniony, stracisz pracę, ponieważ pracodawca już cię nie potrzebuje
new venture - a new business activity
sākt mācīties
nowe przedsięwzięcie - nowa działalność gospodarcza
outlet - a store that sells a particular company's product or products of a specific type
sākt mācīties
outlet - sklep, który sprzedaje produkt określonej firmy lub produkty określonego typu
premises - the buildings and land owned or used by someone, especially by a company or organization
sākt mācīties
siedziba, teren - budynki i grunty będące własnością lub użytkowane przez kogoś, zwłaszcza przez firmę lub organizację
replicate the core concept - to make or do the most important part of a business's idea again in exactly the same way
sākt mācīties
powielać podstawową koncepcję - ponownie wykonać najważniejszą część pomysłu na biznes w dokładnie ten sam sposób
revenue stream - the money coming into a company from a particular activity over a period of time, or the activity itself
sākt mācīties
strumień dochodów - pieniądze przychodzące do firmy z określonej działalności w danym okresie lub też sama działalność
roll out - to make a new product, service or system available for the first time
sākt mācīties
wdrożenie - udostępnienie po raz pierwszy nowego produktu, usługi lub systemu
sign a contract - to write your name on a legal document that states and explains a formal agreement between two different people or groups
sākt mācīties
podpisać umowę - wpisać swoje imię i nazwisko w dokumencie prawnym, który stwierdza i wyjaśnia formalne porozumienie między dwiema różnymi osobami lub grupami
social status – the level or position of someone in relation to others in society
sākt mācīties
status społeczny - poziom lub pozycja kogoś w stosunku do innych w społeczeństwie
survey - an examination of people's opinions, behavior etc., made for example by asking them questions
sākt mācīties
ankieta - badanie opinii, zachowań ludzi itp., na przykład poprzez zadawanie im pytań
take charge of - to take control of something or of a group of people
sākt mācīties
przejąć kontrolę - przejąć kontrolę nad czymś lub grupą ludzi
take the plunge - to make a decision to do something, especially after thinking about it for a long time
sākt mācīties
zaryzykować - podjąć decyzję, aby coś zrobić, zwłaszcza po długim zastanowieniu
tight lending market - when the activity of lending money to people and organization which they pay back with interest is controlled very carefully
sākt mācīties
napięty rynek kredytowy - kiedy działalność polegająca na pożyczaniu pieniędzy osobom i organizacjom, które spłacają odsetkami, jest bardzo dokładnie kontrolowana
time-consuming - taking a lot of time to do or complete
sākt mācīties
czasochłonne - zajmuje dużo czasu do zrobienia lub ukończenia
tone down - to make something less forceful or offensive, usually a piece of writing or a speech
sākt mācīties
stonować - uczynić coś mniej silnym lub obraźliwym, zwykle pismo lub mowę
wealthy – rich
sākt mācīties
zamożny - bogaty

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.