D27 - Faith

 0    83 speciālā zīme    migurka
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
wiara
Czy masz wiare, że Bóg zatroszczy się o Ciebie?
sākt mācīties
faith
Do You have faith that God will take care of You?
nawrocenie / nawrócić się
Przeżyłem swoje nawrócenie gdy miałem 12 lat. / Nawróciłem się gdy miałem 12 lat.
sākt mācīties
conversion / converted
I experienced my conversion when I was 12. / I converted when I was 12 years old.
Trójca
Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch św to Trójca.
sākt mācīties
Trinity
God the Father, Jesus Christ and Holy Spirit are the Trinity.
zostać chrześcijaninem
Zostałem Chrześcijaninem po tym jak przeczytałem Biblię.
sākt mācīties
become a Christian
I became a Christian after I read the Bible.
Ewangelia
Ewangelia jest dobra nowiną o tym, ze już nie jesteśmy potępieni
sākt mācīties
Gospel
Gospel is a good news that we are no longer condemned.
słowo
Na początku było Słowo.
sākt mācīties
word
In the beginning was the Word.
wierzyc
Wierzę, ze jestem zbawiony.
sākt mācīties
believe
I believe that I am saved.
ufać
Ufam Bożej woli.
sākt mācīties
trust
I trust God's will.
mieć nadzieję
Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
sākt mācīties
hope
I hope that everything will be allright.
grzech
Grzech oddziela nas od Boga.
sākt mācīties
sin
Sin separates us from God.
grzeszyć / grzeszny, grzesznik
Zgrzeszyłem ale Bóg przebaczył mi. / Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie.
sākt mācīties
to sin / sinful, sinner
I sinned, but God has forgiven me. / When I was a sinner, Jesus saved me.
przebaczenie
Przebaczenie to cudowny dar.
sākt mācīties
forgiveness
Forgiveness is a wonderful gift.
przebaczyć
Musimy przebaczyć naszym wrogom.
sākt mācīties
forgive
We must forgive our enemies.
odkupienie
W Tobie mamy odkupienie.
sākt mācīties
redemption
In you we have redemption.
zbawienie
Jezus przyniósł zbawienie światu.
sākt mācīties
salvation
Jesus brought salvation to the world.
uwolnienie
Doświadczyłem uwolnienia od grzechu.
sākt mācīties
deliverance
I experienced deliverance from sin.
uwolnić (coś)
Duch święty uwolnił radość.
sākt mācīties
release (something)
Holy spirit released joy.
proroctwo
Otrzymałem proroctwo od proroka Heńka.
sākt mācīties
prophecy
I received a prophecy from the prophet Heniek.
prorokować
Prorok Heniek prorokował, że Bóg ma dla nas wspaniałe rzeczy.
sākt mācīties
prophesy
Heniek Prophet prophesied that God has for us great things.
modlić się / modlitwa
Módlmy się. / To była mocna modlitwa.
sākt mācīties
pray / prayer
Let us pray. (Let's pray.) / It was a powerful prayer.
szukać Boga
Kto szuka Boga, znajdzie Go.
sākt mācīties
seek God
Whoever seeks God will find Him.
mieć przekonanie / przekonanie
Mam przekonanie, że Bóg chce Ci powiedzieć, że...
sākt mācīties
have a belief / conviction
I have conviction that God wants to tell you that...
słowo mądrośći
Bóg dał mi słowo mądrości.
sākt mācīties
Word of Wisdom
God gave me a word of wisdom.
służyć sobie nawzajem
Powinniśmy służyć sobie nawzajem.
sākt mācīties
to serve one another
We should serve one another.
oczyszczenie / być oczyszczonym z grzechu
Jestem oczyszczony przez krew Jezusa.
sākt mācīties
purification / be purified from sin
I am purified by blood of Jesus.
wytrwałość / wytrwać
Wytrwałość to wspaniała cnota. Musimy wytrwać każdy trudny czas.
sākt mācīties
perseverence/ persevere
Perseverance is a great virtue. We have to endure every difficult time.
cierpliwość
Cierpliwość to owoc Ducha świętego.
sākt mācīties
patience
Patience is a fruit of Holy Spirit.
namaszczenie
On otrzymał od Boga ogromne namaszczenie.
sākt mācīties
anointing
He received a great anointing from God.
powołanie
Mam powołanie do uwielbienia Boga.
sākt mācīties
calling
I have a calling to worship God.
zachęta / zachęcony
Moja żona dała mi dzisiaj zachętę więc czuję się zachęcony.
sākt mācīties
encouragement / encouraged
My wife gave me encouragement today, so I feel encouraged.
zachęcać
Zachęcajmy się nawzajem.
sākt mācīties
to encourage
Encourage one another.
odważny
Mężczyzna powinien być odważny.
sākt mācīties
courageous
A man should be courageous.
zwycięzki
Jestem zwycięzki w Jezusie!
sākt mācīties
victorious
I am victorious in Jesus!
stwórca
Bóg jest Stwórcą
sākt mācīties
creator
God is the Creator.
godny zaufania
Bóg jest godny zaufania.
sākt mācīties
trustworthy
God is trustworthy.
łaska
Jego łaska na wieki trwa.
sākt mācīties
grace
His grace endures forever.
przywilej
To przywilej wielbić Boga.
sākt mācīties
privilege
It is a privilege to worship God.
na którym można polegać
Na Bogu można polegać.
sākt mācīties
reliable
God is reliable.
czcić / wielbić
Wielbijmy Go! Uczcijmy Jego imię!
sākt mācīties
worship / praise
Let us praise Him! Worship His name!
cud
Bóg czyni cuda pośród nas.
sākt mācīties
miracle
God works miracles among us.
uczęszczać w spotkaniach
Uczęszczamy w spotkaniach Domu Modlitwy dwa razy w tygodniu.
sākt mācīties
attend meetings
We attend meetings of the House of Prayer twice a week.
gromić
Ja gromię tego ducha w Imieniu Jezusa!
sākt mācīties
rebuke
I rebuke this spirit in the Name of Jesus!
związać
Związuję wszelką niemoc w Imieniu Jezusa!
sākt mācīties
bind
I bind any infirmity in the Name of Jesus!
wspólnota
Nasza wspólnota liczy 30 członków.
sākt mācīties
fellowship, community
Our community has 30 members.
radość
Czułem radość w czasie modlitwy.
sākt mācīties
joy
I felt joy while praying.
wolność
W Jezusie mamy wolność od wszelkiego grzechu.
sākt mācīties
freedom
In Jesus we are free from all sin.
pokój
Bóg daje pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie.
sākt mācīties
peace
God will give you peace that passes all understanding.
ochrona
Musimy modlić się o ochronę.
sākt mācīties
protection
We need to pray for protection.
zmartwychwstanie
Dzięki Ci Panie za Twoje zmartwychwstanie.
sākt mācīties
resurrection
Thank you Lord for Your resurrection.
miłosierdzie
Wielkie jest Twoje miłosierdzie.
sākt mācīties
mercy
Great is your mercy.
tron
Przed tronem Twym stoimy wpatrzeni w Twej miłości blask.
sākt mācīties
throne
Before Thy throne we stand staring at the glow of your love.
objawienie
Pieśn objawienia.
sākt mācīties
revelation
Revelation song.
krzyż
Zbawienie przyszło przez krzyż.
sākt mācīties
cross
Salvation came through the cross.
wola
Twoja niech będzie wola.
sākt mācīties
will
Let Your will be done.
krolestwo Boże
Przyjdź królestwo Boże.
sākt mācīties
kingdom of God
Come the kingdom of God.
dusza
Moja dusza tęskni za Tobą.
sākt mācīties
soul
My soul longs for you.
duch
Mój duch się raduje.
sākt mācīties
spirit
My spirit rejoices.
demony
Jezus wypędzał demony.
sākt mācīties
Demons
Jesus cast out demons.
autorytet
W Jezusie mamy autorytet.
sākt mācīties
authority
In Jesus we have the authority.
wieczność
Wieczność spędzimy z Bogiem.
sākt mācīties
eternity
We will spend eternity with God.
wstawiać się / wstawiennictwo / modlitwa wstawiennicza
Będziemy teraz się wstawiać za Dom Modlitwy. / Wstawiennictwo jest częścią uwielbienia. / Dziś będzie modlitwa wstawiennicza.
sākt mācīties
intercede / intercession / prayer intercessory
We will now make intercession for House of Prayer. / Intercession is part of worship. / Today at the meeting will be intercessory prayer.
przeznaczenie
Moje przeznaczenie to wielbić Boga.
sākt mācīties
destiny
My destiny is to worship God.
pokutować
Musimy pokutować z pychy.
sākt mācīties
repent
We need to repent of pride.
walka duchowa
Walka duchowa toczy się cały czas.
sākt mācīties
spiritual warfare
Spiritual warfare takes place all the time.
pojednanie / pojednać się
Czy doświadczyłeś pojednania z Bogiem? / Pojednałem się z moim bratem.
sākt mācīties
reconciliation / reconcile
Have you experienced reconciliation with God? / I reconciled with my brother.
wieczny
Bóg jest wieczny.
sākt mācīties
eternal
God is eternal.
sprawiedliwy
Bóg jest sprawiedliwy.
sākt mācīties
righteous
God is righteous.
wielki
Ty jesteś wielki Panie!
sākt mācīties
great
You are great Lord!
potężny
Jak potężne jest Twoje Imię, Panie!
sākt mācīties
powerful
How powerful is your name, O Lord!
mocny
Bóg jest mocny.
sākt mācīties
powerful
God is powerful.
kochający
Bóg jest kochający.
sākt mācīties
loving
God is loving.
zaopatrzyciel
Bóg jest moim zaopatrzycielem.
sākt mācīties
provider
God is my provider.
Bóg prowadzi
Pójdę tam gdzie Bóg mnie poprowadzi.
sākt mācīties
God leads
I'll go wherever God leads me.
żywy
On jest Bogiem żywym.
sākt mācīties
living
He is a living God.
niesamowity
Nasz Bóg jest niesamowitym Bogiem.
sākt mācīties
awesome
Our God is an awesome God.
doskonały
Bóg jest doskonały we wszystkim co czyni.
sākt mācīties
perfect
God is perfect in everything he does.
ponadnaturalny
On czyni rzeczy ponadnaturalne.
sākt mācīties
supernatural
He makes things supernatural.
cudowny
On jest po prostu cudowny.
sākt mācīties
wonderful
He is simply wonderful.
święty
On jest święty!
sākt mācīties
holy
He is holy!
godny
Jezus jest godzien przyjąć chwałę.
sākt mācīties
worthy
Jesus is worthy to receive glory.
baranek
Godzien jest Baranek, zasiadający na tronie.
sākt mācīties
lamb
Worthy is the Lamb, seated on the throne.
ukrzyżowany
On był ukrzyżowany za grzechy nasze.
sākt mācīties
crucified
He was crucified for our sins.
potępienie / być potępionym
W Jezusie nie ma już dla mnie potępienia.
sākt mācīties
condemnation / be condemned
In Jesus there is no condemnation for me.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.