Free money

 0    48 speciālā zīme    przemyslawkrolpk
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
potym jak opadł kurz
Czasami mówi się, że rządy zmarnowały światowy kryzys finansowy lat 2007-09, nie tworząc na nowo polityki gospodarczej po tym jak opadł kurz.
sākt mācīties
after the dust setteled
It is sometimes said that governments wasted the global financial crisis of 2007-09 by failing to rethink economic policy after the dust settled.
desperacki wyścig
Doprowadziło to do desperackiej wyścigu o ustanowienie polityki, która jeszcze kilka miesięcy temu była albo niewyobrażalna, albo heretycka.
sākt mācīties
desperate scramble
It has led to a desperate scramble to enact policies that only a few months ago were either unimaginable or heretical.
uchwalić prawo / zasady
Doprowadziło to do desperackiej walki o ustanowienie polityki, która jeszcze kilka miesięcy temu była albo niewyobrażalna, albo heretycka.
sākt mācīties
to enact a law / policies
It has led to a desperate scramble to enact policies that only a few months ago were either unimaginable or heretical.
głęboka zmiana
W rezultacie w ekonomii zachodzi obecnie głęboka zmiana, taka jaka ma miejsce tylko raz na pokolenie.
sākt mācīties
a profound shift
A profound shift is now taking place in economics as a result, of the sort that happens only once in a generation.
surowy monertaryzm
Podobnie jak w latach 70. XX wieku, kiedy klubowy keynesizm ustąpił miejsca surowemu monetaryzmowi Miltona Friedmana, i w latach 90., kiedy banki centralne uzyskały niezależność, tak pandemia oznacza początek nowej ery.
sākt mācīties
austere monertarism
Much as in the 1970s when clubby Keynesianism gave way to Milton Friedman’s austere monetarism, and in the 1990s when central banks were given their independence, so the pandemic marks the start of a new era.
aby zaznaczyć początek nowej ery
Podobnie jak w latach 70. XX wieku, kiedy klubowy keynesizm ustąpił miejsca surowemu monetaryzmowi Miltona Friedmana, i w latach 90., kiedy banki centralne uzyskały niezależność, tak pandemia oznacza początek nowej ery.
sākt mācīties
to mark the start of a new era
Much as in the 1970s when clubby Keynesianism gave way to Milton Friedman’s austere monetarism, and in the 1990s when central banks were given their independence, so the pandemic marks the start of a new era.
nadrzędne zainteresowanie
Jego nadrzędnym zaintetesowaniem będzie wykorzystywanie możliwości i ograniczanie ogromnego ryzyka...
sākt mācīties
overriding preoccupation
Its overriding preoccupation will be exploiting the opportunities and containing the enormous risks...
wykorzystać możliwości
Jego nadrzędną troską będzie wykorzystywanie możliwości i ograniczanie ogromnego ryzyka wynikającego z nadmiernego poziomu interwencji państwa w gospodarkę i rynki finansowe.
sākt mācīties
to exploit the opportunities
Its overriding preoccupation will be exploiting the opportunities and containing the enormous risks that stem from a supersized level of state intervention in the economy and financial markets.
ograniczyć ryzyko
Jego nadrzędną troską będzie wykorzystywanie możliwości i ograniczanie ogromnego ryzyka...
sākt mācīties
to contain the risk
Its overriding preoccupation will be exploiting the opportunities and containing the enormous risks...
brać się z czegoś
Jego nadrzędną troską będzie wykorzystywanie możliwości i ograniczanie ogromnego ryzyka wynikającego z nadmiernego poziomu interwencji państwa w gospodarkę i rynki finansowe.
sākt mācīties
stem from something
Its overriding preoccupation will be exploiting the opportunities and containing the enormous risks that stem from a supersized level of state intervention in the economy and financial markets.
cechy charakterystyczne/definiujace
Ta nowa epoka ma cztery definiujące cechy
sākt mācīties
defining features
This new epoch has four defining features
Szczęka opada
Coś co powoduje opad szczęki.
Pierwszym z nich jest oszałamiająca skala dzisiejszych pożyczek rządowych i pozornie nieograniczony potencjał na jeszcze więcej.
sākt mācīties
jaw-dropping
The first is the jaw-dropping scale of today’s government borrowing, and the seemingly limitless potential for yet more.
pozornie nieograniczony potencjał
Pierwszym z nich jest oszałamiająca skala dzisiejszych pożyczek rządowych i pozornie nieograniczony potencjał na jeszcze więcej.
sākt mācīties
seemingly limitless potential
The first is the jaw-dropping scale of today’s government borrowing, and the seemingly limitless potential for yet more.
łączny
IMF przewiduje, że bogate kraje pożyczą w tym roku 17% ich łącznego PKB
sākt mācīties
combined
The imf predicts that rich countries will borrow 17% of their combined gdp this year
milcząco
Wiele z tego wykorzystano na zakup długu publicznego, co oznacza, że ​​banki centralne po cichu finansują stymulację.
sākt mācīties
tacitly
Much of this has been used to buy government debt, meaning that central banks are tacitly financing the stimulus
szybować
szybko rośnie
W rezultacie długoterminowe stopy procentowe pozostają niskie, nawet gdy rośnie emisja długu publicznego.
sākt mācīties
soare
The result is that long-term interest rates stay low even while public-debt issuance soars.
uniknąć czegoś
Aby wyjść z kryzysu kredytowego, Rezerwa Federalna, działając wraz ze Skarbem Państwa, wkroczyła na rynki finansowe.
sākt mācīties
to see off something
To see off a credit crunch, the Federal Reserve, acting with the Treasury, has waded into financial markets.
Kryzys kredytowy
Aby wyjść z kryzysu kredytowego, Rezerwa Federalna, działając wraz ze Skarbem Państwa, wkroczyła na rynki finansowe, wykupując obligacje at & t, Apple, a nawet Coca-Coli i pożyczając bezpośrednio każdemu, od dealerów obligacji po szpitale non-profit.
sākt mācīties
Credit crunch
To see off a credit crunch, the Federal Reserve, acting with the Treasury, has waded into financial markets, buying up the bonds of at&t, Apple and even Coca-Cola, and lending directly to everyone from bond dealers to non-profit hospitals.
wkroczyć wtargnąć w/na coś
Aby wyjść z kryzysu kredytowego, Rezerwa Federalna, działając wraz ze Skarbem Państwa, wkroczyła na rynki finansowe.
sākt mācīties
wade into sth
To see off a credit crunch, the Federal Reserve, acting with the Treasury, has waded into financial markets.
iść za czyimś przykładem
W całym bogatym świecie rządy i banki centralne podążają za tym przykładem.
sākt mācīties
follow suit
Across the rich world, governments and central banks are following suit.
dolny poziom
na przykład stóp procentowych
Brak presji na wzrost cen oznacza, że ​​nie ma natychmiastowej potrzeby (...) podnoszenia krótkoterminowych stóp procentowych z ich dolnego poziomu w okolicach zera
sākt mācīties
floor
The absence of upward pressure on prices means there is no immediate need (...) to raise short-term interest rates from their floor around zero
stłumiony / stłumiona
Jeszcze przed pandemią inflacja i stopy procentowe były stłumione pomimo boomu na rynku pracy.
sākt mācīties
subdued
Even before the pandemic, inflation and interest rates were subdued despite a jobs boom.
pożyczkodawcy ostatniej instancji
W dawnych czasach, gdy banki komercyjne rządziły na grzędzie, banki centralne były dla nich pożyczkodawcami ostatniej instancji.
sākt mācīties
lenders of last resort
In the old days, when commercial banks ruled the roost, central banks acted as lenders of last resort to them.
rządzić
idiom
W dawnych czasach, gdy banki komercyjne rządziły na grzędzie, banki centralne były dla nich pożyczkodawcami ostatniej instancji.
sākt mācīties
rule the roost
In the old days, when commercial banks ruled the roost, central banks acted as lenders of last resort to them.
działając jak gigantyczny...
Teraz banki centralne coraz częściej muszą brudzić sobie ręce na Wall Street i gdzie indziej, działając jako gigantyczni „gracze rynkowi ostatniej instancji”.
sākt mācīties
acting as mammoth...
Now central banks increasingly have to get their hands dirty on Wall Street and elsewhere by acting as mammoth “marketmakers of last resort”.
z dostępem do całej gospodarki
Państwo o trwale szerszym i głębszym zasięgu w całej gospodarce stwarza pewne możliwości.
sākt mācīties
with the reach across the economy
A state with a permanently broader and deeper reach across the economy creates some opportunities.
przeciwdziałać zagrożeniom
... to pobudzi wzrost i będzie przeciwdziałać zagrożeniom, takim jak pandemie i zmiany klimatyczne.
sākt mācīties
tackle threats
... that will boost growth and tackle threats such as pandemics and climate change.
nieunikniony
W miarę starzenia się społeczeństw rosnące wydatki na zdrowie i emerytury są nieuniknione - jeśli wynikające z nich deficyty pomagają zapewnić niezbędny bodziec dla gospodarki, tym bardziej należy je wykorzystać.
sākt mācīties
inevitable
As societies age, rising spending on health and pensions is inevitable—if the resulting deficits help provide a necessary stimulus to the economy, all the more reason to embrace them.
tym bardziej warto je wykorzystać
... jeśli będące rezultatem deficyty pomagają zapewnią niezbędny bodziec dla gospodarki, tym bardziej należy je wykorzystać.
sākt mācīties
all the more reason to embrace them
... if the resulting deficits help provide a necessary stimulus to the economy, all the more reason to embrace them.
rosnące zagrożenia
Jednak nowa era wiąże się również z poważnymi zagrożeniami.
sākt mācīties
grave risks
Yet the new era also presents grave risks.
struktura zadłużenia / gmach zadłużenia
Jeśli inflacja nieoczekiwanie podskoczy, cała struktura zadłużenia się zatrząśnie, ponieważ banki centralne będą musiały podnieść swoje stopy procentowe, a następnie wypłacić ogromne sumy odsetek od nowych rezerw, które utworzyły na zakup obligacji.
sākt mācīties
edifice of debt
If inflation jumps unexpectedly the entire edifice of debt will shake, as central banks have to raise their policy rates and in turn pay out vast sums of interest on the new reserves that they have created to buy bonds.
nepotyzm
A nawet jeśli inflacja pozostanie niska, nowa machina będzie podatna na przejęcie przez lobbystów, związki i nepotyzm.
sākt mācīties
cronies
And even if inflation stays low, the new machinery is vulnerable to capture by lobbyists, unions and cronies.
kluczowe spostrzeżenia
One of monetarism’s key insights was that sprawling macroeconomic management leads to infinite opportunities for politicians to play favourites.
sākt mācīties
key insights
One of monetarism’s key insights was that sprawling macroeconomic management leads to infinite opportunities for politicians to play favourites.
rozległe zarządzanie makroekonomiczne
Jedną z kluczowych spostrzeżeń monetaryzmu było to, że rozległe zarządzanie makroekonomiczne prowadzi do nieskończonych możliwości dla polityków odgrywania faworytów
sākt mācīties
sprawling macroeconomic management
One of monetarism’s key insights was that sprawling macroeconomic management leads to infinite opportunities for politicians to play favourites.
nieskończone możliwości
Jednym z kluczowych spostrzeżeń monetaryzmu było to, że rozległe zarządzanie makroekonomiczne prowadzi do nieskończonych możliwości odgrywania przez polityków faworytów.
sākt mācīties
infinite opportunities
One of monetarism’s key insights was that sprawling macroeconomic management leads to infinite opportunities for politicians to play favourites.
ponownie się pojawić
Państwo powinno płacić pracownikom za oczekiwanie na powrót ich starych miejsc pracy.
sākt mācīties
reappear
Workers should be paid by the state to wait for their old jobs to reappear.
zakwasić / zepsuć się
Wkrótce niektóre pożyczki dla sektora prywatnego zepsują się.
sākt mācīties
to turn sour
Soon some loans to the private sector will turn sour.
przestarzałe prace
Kiedy pieniądze są darmowe, dlaczego nie ratować firm, chronić przestarzałe miejsca pracy i oszczędzać inwestorów?
sākt mācīties
obsolete jobs
When money is free, why not rescue companies, protect obsolete jobs and save investors?
zapewnić krótkie stymulujące
Stanowiłoby to krótkotrwały bodziec.
sākt mācīties
to provide a brief stimulus
That would provide a brief stimulus.
pokusa nadużycia
Jednakże, choć stanowiłoby to krótkotrwały bodziec, jest to przepis na zniekształcone rynki, pokusę nadużycia i niski wzrost.
sākt mācīties
moral hazard
However, though that would provide a brief stimulus, it is a recipe for distorted markets, moral hazard and low growth.
krótkowzroczność polityków
Strach przed krótkowzrocznością polityków był powodem, dla którego wiele krajów delegowało władzę niezależnym bankom centralnym, które dysponowały jednym prostym narzędziem - stopami procentowymi - do zarządzania cyklem koniunkturalnym.
sākt mācīties
politicians’ myopia
Fear of politicians’ myopia was why many countries delegated power to independent central banks, which wielded a single, simple tool—interest rates—to manage the economic cycle.
władać jednym narzędziem
Wiele krajów delegowało władzę niezależnym bankom centralnym, które dysponowały jednym prostym narzędziem - stopami procentowymi - do zarządzania cyklem koniunkturalnym.
sākt mācīties
to wield a single tool
Many countries delegated a power to central banks, which wielded a single, simple tool—interest rates—to manage the economic cycle.
ramię zarządzania długiem
Monarchowie, którzy zarządzają światowymi bankami centralnymi, stają się bardziej podobni do służących pracujących jako ramię rządu w zarządzaniu długiem.
sākt mācīties
debt-management arm
The monarchs who run the world’s central banks are becoming rather like servants working as the government’s debt-management arm.
Święty Graal
W latach siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych Święty Graal miał zakończyć stagflację.
sākt mācīties
holy grail
In the 1970s and early 1980s the holy grail was to end stagflation.
upolitycznione przejmowanie
Dziś zadaniem decydentów jest stworzenie ram, które umożliwią (...) zwalczanie kryzysów finansowych bez upolitycznionego przejmowania gospodarki
sākt mācīties
politicized takeover
Today the task for policymakers is to create a framework that allows (...) the financial crises to be fought without a politicised takeover of the economy
fiskalna siła ognia
Jak wyjaśnia nasz briefing w tym tygodniu, może to oznaczać delegowanie siły fiskalnej na technokratów lub reformę systemu finansowego, aby umożliwić bankom centralnym przyjmowanie głęboko ujemnych stóp procentowych.
sākt mācīties
fiscal firepower
As our briefing this week explains, this may involve delegating fiscal firepower to technocrats, or reforming the financial system to enable central banks to take interest rates deeply negative.
Stawka jest wysoka.
Stawka jest wysoka.
sākt mācīties
The stakes are high.
The stakes are high.
oszałamiająca cena
Niepowodzenie będzie oznaczać, że wiek darmowych pieniędzy w końcu przyjdzie za oszałamiającą cenę.
sākt mācīties
staggering price
Failure will mean the age of free money eventually comes at a staggering price.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.