trudne polskie słowa

4.6  4    102 speciālā zīme    kejt
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
eremita
sākt mācīties
pustelnik
kompulsywny
sākt mācīties
wykonywany pod wpływem niedającego się opanować wewnętrznego przymusu
badanie prenatalne
sākt mācīties
badania płodu przeprowadzone w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego
eponim
sākt mācīties
słowo utworzone od nazwy własnej
arbitraż
sākt mācīties
metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście
poligynia
sākt mācīties
związek jednego mężczyzny z wieloma kobitami
poliandria
sākt mācīties
związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami
konformizm
sākt mācīties
podporządkowanie swojego zachowania do norm, zasad, zachowań obowiązujących w danej grupie społecznej
oportunizm
sākt mācīties
rezygnacja z zasad moralnych lub przekonań ideowych jedynie dla osiągnięcia doraźnych korzyści w życiu; wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne; wygodnictwo życiowe
dewiacja
sākt mācīties
odchylenie od przyjętych norm lub wartości zachowania; może być zarówno negatywne jak i pozytywne(nadgorliwość)
anomia
sākt mācīties
załamanie się ładu społecznego
historiozofia
sākt mācīties
nauka o sensie biegu dziejów; filozofia historii
szowinizm
sākt mācīties
na ogół skrajna postać nacjonalizmu, głosi solidarność wszystkich grup społecznych danego narodu, a wobec mniejszości narodowych i innych narodów nakazuje przyjmować wrogą postawę
powinowactwo
sākt mācīties
stosunek prawno rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną, w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną
dysydent
sākt mācīties
- innowierca - opozycjonista
nomenklatura partyjna
sākt mācīties
najogólniej oznacza pracowników aparatu partyjnego oraz mianowanych przez władze partyjne urzędników i funkcjonariuszy państwa, organizacji społecznych i administracji przemysłowej.
swołocz
sākt mācīties
hołota
harpagon
sākt mācīties
skąpiec
somnambulizm
sākt mācīties
lunatykowanie
pretensjonalny
sākt mācīties
nienaturalny
partykularny
sākt mācīties
odnoszący się, należący do pewnej części kraju; prowincjonalny, miejscowy
melanż
sākt mācīties
mieszanina
heroina
sākt mācīties
główna bohaterka dramatu
fircyk
sākt mācīties
lekkoduch
farys
sākt mācīties
śmiałek
felerysta
sākt mācīties
kolekcjoner orderów
dyscyplina
sākt mācīties
krótki bat z rzemieniami
apoteoza
sākt mācīties
-gloryfikacja kogoś lub czegoś; -patetyczny utwór pochwalny
hummus
sākt mācīties
libańska potrawa z ciecierzycy
monizm
sākt mācīties
filozoficzny pogląd uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną: materialną, duchową lub materialno-duchową
spirytualizm
sākt mācīties
jeden z kierunków monizmu zakładający, że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe (dusze); przeciwieństwo materializmu
tantra
sākt mācīties
w hinduizmie i dźinizmie; pogląd, że wszystko, co istnieje, stanowi manifestację jednego bytu
sanskryt
sākt mācīties
język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii
dżinizm
sākt mācīties
nonteistyczny system filozoficzny i religijny który powstał w Indiach
taoizm
sākt mācīties
tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny
manicheizm
sākt mācīties
-system religijny stworzony w III wieku przez Babilończyka Maniego (Manesa). Był syntezą wielu religii: staroirańskiego zoroastryzmu, buddyzmu i chrześcijaństwa. -Dwa podstawowe elementy systemu filozoficzno-religijnego manicheizmu to dualizm i podkreślanie poznania w procesie wyzwalania się spod wpływu zła
parentela
sākt mācīties
pokrewieństwo; powinowactwo
eskapizm
sākt mācīties
(ang. escapism od escape "ucieczka") oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością w świat iluzji i wyobrażeń. W literaturze jest to oderwanie tekstu dzieła od realiów.
retroseksualizm
sākt mācīties
styl życia, zjawisko społeczne rozwijające się w opozycji do metroseksualizmu, polegające na podkreślaniu tradycyjnych przypisanych danej płci cech, sposobu ubioru i zachowania.
coming out
sākt mācīties
proces samodzielnego ujawniania własnej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (posiadanej przez mniejszość w społeczeństwie) przed innymi ludźmi (np. rodziną, przyjaciółmi, znajomymi czy współpracownikami). Proces ten zawiera w sobie fakt uświadomienia sobie własnej, odmiennej od heteroseksualnej, orientacji seksualnej oraz naukę samoakceptacji jako geja, lesbijki lub osoby biseksualnej
autowaloryzacja
sākt mācīties
dążenie do obrony, podtrzymania lub podniesienia samooceny.
BIRG
sākt mācīties
(pławienie się w cudzej chwale, ang. Bask in Reflected Glory) mechanizm psychiczny polegający na podnoszeniu swojej samooceny poprzez identyfikację z grupą. Przykładem może być noszenie koszulek uniwersytetów przez studentów czy szalików zwycięskich drużyn przez kibiców
dekompensacja nerwicowa
sākt mācīties
załamanie się adaptacyjnych mechanizmów jednostki w obliczu przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, przy czym w jej ocenie prawdopodobieństwo poradzenia sobie z nimi jest dość nikłe
demagogia
sākt mācīties
wpływanie na opinię publiczną poprzez działanie obliczone na łatwy efekt, poklask
dyskursywny
sākt mācīties
rozumowy, logiczny, refleksyjny, oparty na wnioskowaniu z uprzednio przyjętych twierdzeń (przesłanek), poparty argumentacją; nieintuicyjny.
weda
sākt mācīties
Wedy, Weda (dewanagari वेद, "wiedza"; podobieństwo tych słów wynika ze wspólnego językowego praprzodka indosłowiańskiego[1]) – to święte księgi hinduizmu, najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, które stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów; antologia tekstów z różnych okresów, o różnej tematyce, budowie i przeznaczeniu. Objętoscią Wedy przewyższają Biblię sześciokrotnie
wedyzm
sākt mācīties
najstarsza względnie poznana religia Indii, henoteistyczna
henoteizm
sākt mācīties
forma politeizmu. W henoteizmie uznaje się wielkość wielu bogów przy jednoczesnym wywyższeniu jednego bóstwa (najczęściej jest to stojący na czele panteonu bóg). W odróżnieniu od monoteizmu pomniejsze bóstwa mogą być uznawane za hipostazy najwyższego, ale nie stanowią z nim jedności.
hipostaza
sākt mācīties
W filozofii Plotyna jest to byt wyemanowany z Absolutu. Filozofia chrześcijańska przejęła ten termin, oznacza ona tutaj każdą z trzech Osób Trójcy Świętej pojmowaną jako różny od pozostałych podmiot.
braminizm
sākt mācīties
fazę rozwoju religii indyjskiej między wedyzmem a hinduizmem
antropomorfizm
sākt mācīties
w religioznawstwie i etnologii przypisywanie ludzkich cech istotom, którym one z natury nie przynależą: zwierzętom i tworom przyrody nieożywionej, a zwłaszcza bóstwom; w tym ostatnim przypadku rozróżnia się antropomorfizm fizyczny (obdarzanie bóstwa nadnaturalną urodą, siłą, sprawnością itp.) i psychiczny (tzw. antropopatyzm - obraz "osobowości" bóstwa budowany za pomocą pojęć czerpanych z psychologii człowieka)
soteriologia
sākt mācīties
wiara w zbawczą rolę bóstwa
fideizm
sākt mācīties
to pogląd filozoficzny i teologiczny głoszący prymat wiary nad poznaniem rozumowym i teoriami naukowymi. Według fideisty poznanie religijne w postaci objawienia wyprzedza poznanie rozumowe, a jedynym źródłem wiedzy w kwestiach wiary i etyki może być jedynie stała tradycja ludzkości oparta ostatecznie na pierwotnym Bożym Objawieniu. Jest to więc antyracjonalizm i irracjonalizm, bo przyjmuje się istnienie prawd niedostępnych poznaniu rozumowemu.
egzegaza
sākt mācīties
badanie i krytyczna interpretacja tekstów, zwłaszcza świętych i utworów hagiograficznych (opowiadających o żywotach świętych)
chasydyzm
sākt mācīties
żydowski ruch religijny lub pobożnościowy o charakterze mistycznym, powstały w łonie judaizmu.
cadyk
sākt mācīties
charyzmatyczny przywódca odłamu judaizmu - chasydyzmu. Stanowił dla wspólnoty wzór pobożności, pokory i sprawiedliwości.
sintoizm
sākt mācīties
nazwa pochodzi od chińskiego terminu „sien tao”, czyli droga bogów. Szintoizm uważany jest często raczej za kulturalną tradycję, w której wyznawcy czczą kami, czyli duchy czy też bóstwa obecne w każdym aspekcie natury. Sławią oni świętość całego wszechświata, między innymi gór, rzek, kamieni czy też naturalnych zjawisk. Jest to nie tylko wiara w kami, ale także zbiór postaw, idei i przekonań, a także sposobów zachowania, które ukształtowały japońską kulturę.
ekumena
sākt mācīties
obszar stale zamieszkany przez człowieka
ruch ekumeniczny
sākt mācīties
ruch głoszący porozumienie i współpracę między różnymi wyznaniami religijnymi
antynomia
sākt mācīties
logiczna sprzeczność, paradoks
luminarz
sākt mācīties
człowiek wybitny
wykusz
sākt mācīties
forma architektoniczna wzorowana na budownictwie Bliskiego Wschodu (architektura islamu) stanowiąca wystający z lica elewacji fragment budynku poszerzający przylegające wnętrze, nadwieszony powyżej pierwszego piętra na wysokości jednej lub kilku kondygnacji.
kacet
sākt mācīties
pot. hitlerowski obóz koncentracyjny
cezura
sākt mācīties
moment przełomowy w czyimś życiu, w dziejach ludzkości, narodu, w historii kultury itp., wyraźnie wyznaczający koniec jednej epoki i początek kolejnej
empora
sākt mācīties
galeria, trybuna lub balkon, otwarte do wnętrza budowli, wsparte na kolumnach, filarach, bądź wspornikach.
pensum
sākt mācīties
określona liczba godzin zajęć dydaktycznych i naukowych, do której obowiązany jest pracownik instytucji dydaktycznej i nauk.; zadana lekcja, materiał nauk. do opanowania w określonym czasie.
sztylpy
sākt mācīties
ochraniacze do jazdy konnej. Używa się ich zamiast wysokich butów, na przykład oficerek. Zakładane są na spodnie i na buty. Pod podeszwą buta przechodzi zapinany pasek lub gumka.
konfabulacja
sākt mācīties
opowiadanie o wydarzeniach, które mówiący zmyślił, często zapełniając tym sposobem lukę w swojej pamięci.
konwersja
sākt mācīties
nawrócenie
kwarta
sākt mācīties
litr
pinta
sākt mācīties
pół litra
sikhizm
sākt mācīties
religia łącząca islam i hinduizm. Z islamu pochodzi nieposiadający żadnego wizerunku ani wcieleń Bóg, który jednak posiada „miliony imion”. Z hinduizmu pochodzą praktyki medytacyjne, wiara w możliwość uzyskania bezpośredniej łączności z Bogiem poprzez medytację prowadzącą do oświecenia, wiara w reinkarnację i wreszcie wiele innych, zewnętrznych przejawów kultu.
embargo
sākt mācīties
zakaz importu lub eksportu określonych towarów do lub z danego państwa, czyli ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego bojkot na arenie międzynarodowej. Embargo jest instrumentem prawa administracyjnego. Nakładane przez rząd lub międzynarodowe organizacje, traktowane jako szczególny środek odwetowy.
aseptyczny
sākt mācīties
wyjałowiony, odkażony
apopleksja
sākt mācīties
udar mózgu
soma
sākt mācīties
ciało, jako fizyczny wymiar człowieka które jest przedmiotem nauk i badań medycyny konwencjonalnej; panaceum
hipnopedia
sākt mācīties
uczenie się w czasie snu, oparte na założeniu, że we wczesnej fazie snu materiał werbalny jest równie dobrze zapamiętywany jak w czasie jawy.
unisono
sākt mācīties
jednogłośny
uzus
sākt mācīties
utarty zwyczaj, praktyka
surogat
sākt mācīties
substytut
tanatologia
sākt mācīties
to nauka o śmierci człowieka, w szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzyszącym. Badania opierają się na założeniu, że życie jest na tyle istotną wartością, że może okazać się korzystnym poznanie procesu umierania i, jeśli to możliwe, sposobów wpływania na niego. Wykorzystywana przez lekarzy z dziedziny medycyny sądowej.
neurastenia
sākt mācīties
najczęstsza postać nerwicy objawiająca się zwiększoną pobudliwością i szybkim wyczerpywaniem się układu nerwowego; niepokojem, niemożnością skupienia uwagi, drażliwością, bólami w okolicy serca, kołataniem serca, bólami głowy, zaburzeniami jelitowymi, osłabieniem czynności płciowych
zespół Aspergera
sākt mācīties
autyzm
silos
sākt mācīties
budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania materiałów sypkich. Silos może tworzyć jedna lub wiele komór (silos jednokomorowy lub wielokomorowy).
stupor
sākt mācīties
osłupienie
repulsywny
sākt mācīties
wzbudzający wtręt, niechęć
egalitaryzm
sākt mācīties
równość praw i obowiązków
eteryczny
sākt mācīties
duchowy, metafizyczny, niematerialny
inklinacja
sākt mācīties
skłonność, upodobanie, sympatia do kogoś/czegoś
praca na akord
sākt mācīties
w zależności od konkretnie wykonanej pracy, np. ilości wyprodukowanych sztuk lub ilości wykonanych czynności (np. liczby posprzątanych pokoi w przypadku pracowników hoteli)
deratyzacja
sākt mācīties
zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.
krezus
sākt mācīties
bogacz, milioner
animizm
sākt mācīties
(łac. anima - dusza) to cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom
imam
sākt mācīties
-władca kraju -muzułmański przywódca religijny
bałwochwalstwo
sākt mācīties
grzech w religiach abrahamowych polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom (bożkom). W szerszym sensie: przywiązywanie nadmiernej wagi do spraw doczesnych kosztem Boga.
bigoteria
sākt mācīties
dewocja
rekurencja
sākt mācīties
zwana także rekursją (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.
filozofia wieczysta
sākt mācīties
szczyt mądrości, do którego w mniejszym lub większym stopniu zmierzają wszystkie inne nurty filozoficzne
inercja
sākt mācīties
marazm, bezwładność, bierność
endemia
sākt mācīties
Endemia, występowanie przypadków tej samej choroby zakaźnej (np. ospy, cholery, dżumy) lub niezakaźnej (np. wola endemicznego, awitaminozy), na określonym terenie, utrzymujące się nawet przez wiele lat na tym samym poziomie.
kontestacja
sākt mācīties
sprzeciw, najczęściej przeciwko systemowi społecznemu i politycznemu, wyrażany publicznie poprzez wypowiedzi i zachowanie; przeciwieństwo konformizmu
pod auspicjami
sākt mācīties
pod przewodnictwem

Trudne słowa w Fiszkotece

Język polski jest językiem bogatym i pięknym, pełnym różnych, nietuzinkowych wyrazów. Jest on uznawany za jeden z najtrudniejszych języków świata, nawet Polacy często nie znają większości słów. Teraz na stronieFiszkoteki masz możliwość sprawdzić swoją wiedzę i poznać trudne polskie słowa oraz wartościowe i mądre słowa, używane przez osoby wykształcone.

Trudne słówka to nie problem!

Metoda fiszek pozwala na szybką i łatwą naukę. Jeżeli tego właśnie potrzebujesz, to nie zwlekaj dłużej. Lekcja trudne słowa polskie jest całkowicie darmowa, więc niczym nie ryzykujesz! Dodatkowo możesz skorzystać z innych bezpłatnych lekcji na naszej stronie, które traktują o języku polskim, na przykład: Przysłowia Polskie, związki frazeologiczne czy środki stylistyczne. Poza tym możesz samodzielnie tworzyć takie lekcje, a później dzielić się z innymi swoimi fiszkami. Spróbuj, to bardzo fajna opcja, jeżeli musisz szybko nauczyć się czegoś przed egzaminem!

Odkryj polskie słowa na nowo

Trudne wyrazy, które czekają na Ciebie w lekcji, mogą przydać się w każdej sytuacji: od rozmowy kwalifikacyjnej, po egzamin maturalny ustny czy pisemny. Poza tym po prostu warto je znać, dla samego siebie, na pewno każda osoba, z którą będziesz w przyszłości prowadzić konwersację, wyrazi podziw dla Twojej elokwencji.

Komentāri:

urszkam viņš rakstīja: 2013-09-19 01:18:44
Zespół Aspergera i autyzm to są dwie różne jednostki chorobowe!!!

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.