What price a degree str11

 0    118 speciālā zīme    99kuba1
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
a random sample of views
sākt mācīties
losowa próbka poglądów
Take a random sample of views on higher education in almost any country in the world and you'll find that almost everyone believes that sending as many young people to university as possible is a good thing
sākt mācīties
Biorąć losową próbkę poglądów na temat szkolnictwa wyższego w prawie każdym kraju na świecie, a przekonasz się, że prawie każdy uważa, że ​​wysyłanie, jak wielu młodych ludzi na studia, jak to możliwe jest dobrą rzeczą
cuts in higher education funding have sparked unrest
sākt mācīties
cięcia w finansowaniu szkolnictwa wyższego wywołały niepokoje
controversial
sākt mācīties
kontrowersyjna
What's more difficult to agree on is who should pay. The debate is a controversial one: cuts in higher education funding have sparked unrest in many countries across the world, including Austria, Germany, Chile, Colombia and the UK.
sākt mācīties
Co więcej trudno się zgodzić na to, kto powinien płacić. Debata jest kontrowersyjna: cięcia w finansowaniu szkolnictwa wyższego wywołały zamieszki w wielu krajach na całym świecie, m.in. w Austrii, Niemczech, Chile, Kolumbii i Wielkiej Brytanii.
including
sākt mācīties
w tym/ między innymi
Protests in the form of strikes
sākt mācīties
Protesty w formie strajków
riots
sākt mācīties
zamieszki
people are willing to go to great lengths
sākt mācīties
ludzie są gotowi do ogromnych starań,
lengths
sākt mācīties
długości
Protests in the form of strikes, demonstrations and even riots prove that people are willing to go to great lengths to defend their right to higher education.
sākt mācīties
Protesty w formie strajków, demonstracji i zamieszek udowodniają, że ludzie są skłonni do ogromnych starań, aby bronić swojego prawa do wyższego wykształcenia.
Widening access to
sākt mācīties
Poszerzenie dostępu do
the uncomfortable truth
sākt mācīties
niewygodne prawdy
resources
The pool of our resources is shrinking by the day.
sākt mācīties
zasoby
Pula naszych zasobów kurczy się z dnia na dzień.
match their ambitions
sākt mācīties
dopasować swoje ambicje
match
sākt mācīties
mecz / dopasować
ambitions
sākt mācīties
Ambicje
Widening access to a university education is an admirable political goal, but the uncomfortable truth is that governments simply do not have the resources to match their ambitions.
sākt mācīties
Poszerzenie dostępu do edukacji uniwersyteckiej jest wspaniałym celem politycznym, ale niewygodną prawdą jest, że rządy po prostu nie mają środków, aby dopasować swoje ambicje.
Faced with
sākt mācīties
Wobec
paid for by
sākt mācīties
opłacane przez
graduate
I'm a recent graduate from York University.
sākt mācīties
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
Faced with this reality, many believe that universities should be paid for by those who get the most benefit from them: graduates
sākt mācīties
W obliczu tej rzeczywistości, wielu uważa, że ​​uczelnie powinny być opłacane przez tych, którzy uzyskać jak największe korzyści z nich: absolwentów
a rough cost-benefit analysis
sākt mācīties
pobieżna analiza kosztów i korzyści
rough
sākt mācīties
szorstki / pobieżna
cost-benefit
a rough cost-benefit analysis
sākt mācīties
kosztów i korzyści
pobieżna analiza kosztów i korzyści
Certainly, a rough cost-benefit analysis suggests that students get good value for their money
sākt mācīties
Oczywiście, pobieżna analiza kosztów i korzyści sugeruje, że ​​studenci otrzymują dobrą wartość za swoje pieniądze
estimates that
sākt mācīties
szacuje, że
the real cost
sākt mācīties
Realny koszt
a degree
I'd like to have a degree in law from one of the best schools in the country.
sākt mācīties
Stopień
Chciałbym mieć dyplom prawa z jednej z najlepszych szkół w kraju.
A recent UK, export estimates that the real cost of a degree is in the region of £100,000
sākt mācīties
Niedawny brytyjski, eksport szacuje, że realny koszt stopnia wynosi w regionie £ 100,000
Under the
sākt mācīties
Zgodnie z
the average graduate
sākt mācīties
Przeciętny absolwent
annual earnings
sākt mācīties
Roczne zarobki
the minimum wage
sākt mācīties
Płaca minimalna
Under the latest system, the average graduate will pay back no more than half of that, and only start to pay if and when their annual earnings are more than double the minimum wage
sākt mācīties
Zgodnie z najnowszym systemem, przeciętny absolwent będzie spłacać nie więcej niż połowę tego, a zacznie płacić tylko, jeśli i wtedy gry ich roczne zarobki będą ponad dwukrotnie więcększe niż minimalne wynagrodzenie
favours students
sākt mācīties
sprzyja studentów
well-off families
sākt mācīties
zamożnych rodzin
the prospect
sākt mācīties
Perspektywa
paying off
sākt mācīties
spłatę
such a sum
sākt mācīties
takie sumy
However, others feel that this system favours students from well-off families, who can put the prospect of paying off such a sum into perspective
sākt mācīties
Jednak inni uważają, że system ten sprzyja studentów z rodzin zamożnych, którzy mogą położyć perspektywę spłaty takiej kwoty w perspektywie
bright
sākt mācīties
jasny / bystry
a mountain to climb
sākt mācīties
daleka droga
such enormous debt
sākt mācīties
takie ogromne zadłużenie
taking on
sākt mācīties
biorąc coś
For bright but poorer teenagers from working-class families, taking on such enormous debt is a mountain to climb
sākt mācīties
Do bystrych, ale z rodzin uboższych nastolatków z klasy robotniczej, biorąc na tak ogromnym długu jest górą do wspinania
scholarships
sākt mācīties
stypendia
intended
sākt mācīties
przeznaczony
equal opportunities
sākt mācīties
równość szans
awarded
sākt mācīties
przyznane
Even the scholarships That are intended to offer equal opportunities are mostly awarded to students who have benefited from special coaching at expensive private schools
sākt mācīties
Nawet stypendia, które mają do zaoferowania, równość szans są głównie dla studentów, którzy skorzystali ze specjalnego coachingu w drogich szkółach prywatnych
taxpayer
sākt mācīties
Podatnik
If graduates themselves don't pay, then responsibility falls to the taxpayer
sākt mācīties
Jeśli absolwenci się nie płaci, to odpowiedzialność spada na podatnika
Thus
sākt mācīties
Tak więc
significantly less
sākt mācīties
znacznie mniejsze
end up
sākt mācīties
w efekcie
comfortably wealthy
sākt mācīties
komfortowo bogatych
Thus, a majority of taxpayers, mostly earning significantly less than graduates, end up paying for a minority of students, many of whom will go on to become comfortably wealthy.
sākt mācīties
Tak więc, większość podatników, głównie zarabiają znacznie mniej niż absolwenci, w efekcie płacić za mniejszość uczniowską, z których wielu później zostaje komfortowo bogatych
justified
sākt mācīties
usprawiedliwiony
the overall benefits
sākt mācīties
ogólne korzyści
society
sākt mācīties
społeczeństwo
greater
sākt mācīties
większy
the trend towards
sākt mācīties
tendencja do
unmistakably
sākt mācīties
bezbłędnie
elsewhere
sākt mācīties
gdzie indziej
Now, robbing the poor to pay the rich might be justified, as long as it can be proved that the overall benefits of education to society are greater than its cost
sākt mācīties
Teraz, okradanie biednych by płacić bogatym może być uzasadnione, o ile można udowodnić, że ogólne korzyści płynące z edukacji dla społeczeństwa są większe niż koszty
ordinary
sākt mācīties
zwykły
However, the trend towards cuts in education budgets across the world points unmistakably to the fact that the ordinary taxpayer does not see the benefits to society, and would rather see public money spent elsewhere
sākt mācīties
Jednak tendencja do cięć w budżetach edukacyjnych na całym świecie, wskazuje jednoznacznie na to, że zwyczajny podatnik nie widzi korzyści dla społeczeństwa, a raczej wolałby zobaczyć publiczne pieniądze wydawane gdzie indziej
exacerbated
sākt mācīties
pogarsza
dramatic rise in
sākt mācīties
dramatyczny wzrost
cost of providing
sākt mācīties
koszt świadczenia
Despite
sākt mācīties
Mimo
Unfortunately, the question of who should pay has been exacerbated by a dramatic rise in the cost of providing higher education.
sākt mācīties
Niestety, pytanie, kto powinien płacić pogarsza fakt drastycznego wzrostu kosztów świadczenia wyższego wykształcenia.
cross-border market
sākt mācīties
transgranicznego rynku
competition
sākt mācīties
konkurencja
new delivery models
sākt mācīties
Nowe modele dostarczania
have failed to
sākt mācīties
nie udało się
spiralling costs
sākt mācīties
spiralne koszty
Despite a growing cross-border market for education, competition and new delivery models like e-learning have failed to cut universities' spiralling costs
sākt mācīties
Mimo rosnącego rynku transgranicznej edukacji, konkurencji i nowych modeli dostawczych, takich jak e-learning nie udało się obniżyć uniwersyteckiej spirali kosztów
in spite of
sākt mācīties
wbrew
revenues
sākt mācīties
przychody
significantly lower than their costs
sākt mācīties
znacznie mniejsze niż ich koszty
new dilemmas
sākt mācīties
nowe dylematy
Whether governments continue to provide subsidies or not, and in spite of massive hikes in student fees, university revenues remain significantly lower than their costs. This presents universities with new dilemmas.
sākt mācīties
Czy rządy nadal udzielać dotacji, czy nie, i mimo ogromnych podwyżek opłat za studia, przychody uczelni pozostają znacznie niższe niż ich koszty. To stwarza uczelniom nowe dylematy.
experienced faculty
sākt mācīties
doświadczonych wykładowców
increase fees further
sākt mācīties
zwiększenia opłat dalej
excluding deserving locals
sākt mācīties
wykluczając zasłużonych mieszkańców
foreign students
sākt mācīties
studentów zagranicznych
at the risk of
sākt mācīties
ryzykując
Should they try to cut costs by having larger classes and less experienced faculty? Should they increase fees further? And should they offer more places to higher-paying foreign students, at the risk of excluding deserving locals?
sākt mācīties
powinni starać obniżyć koszty poprzez większych klas i mniej doświadczonych wykładowców? Powinny one zwiększać opłaty dalej? I powinny one oferować więcej miejsca na wyższych płatnych studentów zagranicznych, na ryzyko wykluczenia zasługujących mieszkańc
Intriguingly
sākt mācīties
Zastanawiające
resistance to
sākt mācīties
odporność na
for-profit institutions
sākt mācīties
instytucji nastawionych na zysk
grown rapidly
sākt mācīties
gwałtownie wzrósł
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
sākt mācīties
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Intriguingly, private business schools do not meet the same resistance to price increases, and numbers of for-profit institutions have grown rapidly to meet the increasing demand for higher education
sākt mācīties
Co ciekawe, prywatne szkoły biznesu nie spełniają takiej samej odporności na wzrost cen, a liczba instytucji nastawionych na zysk gwałtownie wzrosły w celu zaspokojenia rosnącego popytu na szkolnictwo wyższe
profitable
sākt mācīties
rentowny
essential difference
sākt mācīties
Zasadnicza różnica
private
sākt mācīties
prywatny
providing
sākt mācīties
dostarczanie
facilities
sākt mācīties
udogodnienia
How is it that these businesses continue to be profitable when universities are unable to cope? The essential difference is that private business schools have been willing and able to invest money in improving quality and providing new and better faciliti
sākt mācīties
Jak to jest, że firmy te nadal są opłacalne, gdy uczelnie nie są w stanie sobie poradzić? Zasadniczą różnicą jest to, że prywatne szkoły biznesu byli chętni i zdolni do inwestowania pieniędzy w poprawę jakości oraz zapewnienie nowego i lepszego faciliti
offering top-class conditions for learning
sākt mācīties
oferuje najwyższej klasy warunki do nauki
well beyond their degree ceremonies
sākt mācīties
daleko poza ich ceremonię stopnia naukowego
These schools understand that they can only increase their perceived value to the customer by offering top-class conditions for learning and by serving their graduates well beyond their degree ceremonies
sākt mācīties
Szkoły te rozumieją, że mogą tylko zwiększyć ich postrzeganej wartości dla klienta, oferując najwyższej klasy warunki do nauki i obsługujących ich absolwentów daleko ponad samą ceremonię zdobycia stopnia
extracurricular activities
sākt mācīties
zajęcia pozalekcyjne
counselling
sākt mācīties
doradztwo
networking
sākt mācīties
sieci
placement
sākt mācīties
umieszczenie
suddenly seem less excessive
sākt mācīties
nagle wydają się mniej nadmierne
When private business schools offer a complete program of study, extracurricular activities, counselling, networking, placement and ongoing professional development services, their fees suddenly seem less excessive
sākt mācīties
Gdy prywatnych szkół biznesu oferuje kompletny program studiów, zajęcia pozalekcyjne, doradztwo, tworzenie sieci, umiejscowienia i bieżące programy rozwoju zawodowego nauczycieli, ich opłaty nagle wydają się mniej nadmierne
ongoing professional development services
sākt mācīties
bieżąca obsługa rozwoju zawodowego
Put simply
sākt mācīties
Mówiąc prościej
sheltered by
sākt mācīties
chronione przez
benevolent governments and taxpayers
sākt mācīties
dobroczynne rządy i podatnicy
Adopting the model
sākt mācīties
Przyjęcie modelu
Put simply, people will happily pay more if they can see they're getting better value for their money.
sākt mācīties
Mówiąc wprost, ludzie chętnie płacą więcej, jeśli widzą, są one coraz lepsze wartość dla swoich pieniędzy.
Public universities, no longer sheltered by benevolent governments and taxpayers, now find themselves exposed to a potential extinction event. Adopting the business school model may prove the only alternative to going the way of the dinosaurs
sākt mācīties
Uczelnie publiczne, nie osłoniętych od życzliwych rządy i podatników, teraz znajdują się narażone na potencjalne wymieranie. Przyjęcie modelu szkoły biznesu może okazać się jedyną alternatywą dla stania się tak jak z dinozaurami

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.