Kinetyka, równowaga chemiczna, reakcje w roztworach, reakcje z wymianą elektronów

5  1    42 speciālā zīme    pani truskawka
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
szybkość reakcji
sākt mācīties
zmiana stężenia substratów lub produktów w jednostce czasu
katalizator
sākt mācīties
substancja przyspieszająca reakcję, nie bierze udziału w reakcji
inhibitor
sākt mācīties
substancja obniżająca szybkość reakcji
teoria zderzeń
sākt mācīties
cząsteczki są w ciągłym ruchu - zderzenia między nimi to podstawa do zachodzenia reakcji chemicznych. Następuje zerwanie wiązań w cząsteczkach substratów a wytworzenie się wiązań w cząsteczkach produktów.
energia aktywacji
sākt mācīties
energia jaką muszą mieć cząsteczki substratów, aby ich zderzenia były efektywne
kompleks aktywny
sākt mācīties
kompleks który powstaje po zderzeniu cząsteczek substratów, jest to twór nietrwały, podczas jego trwania powstają częsteczki produktów
reakcja egzoenergetyczna
sākt mācīties
reakcja przebiegająca z wydzieleniem się energii w postaci ciepła lub światła
reakcja endoenergetyczna
sākt mācīties
reakcja przebiegająca z pochłonięciem energii z zewnątrz z otoczenia
entalpia
sākt mācīties
termodynamiczna funkcja stanu, którą oznacza się symbolem H, określona zależnością H = U + pv, gdzie U - to energia wewnętrzna, p - cisnienie, v-objętość. Podstawową właśnością tej funkcji jest to, że jej zmiana w procesie izobarycznym jest równa ciepłu wymienionemu przez układ, jeżeli jednym rodzajem pracy wykonanej przez układ jest praca.
reakcja prosta
sākt mācīties
reakcja o mechanizmie jednoetapowym, np. reakcja syntezy związków z pierwiastków
reakcja złóżona
sākt mācīties
reakcje kilkuetapowe, wśród nich wyróżniamy reakcje następcze i równoległe
reakcja następcza
sākt mācīties
etapy (reakcje) zachodzą kolejno po sobie
reakcja równoległa
sākt mācīties
reakcja która polega na przebiegu kilku różnych procesów z udziałem tych samych substratów
reakcja łańcuchowa
sākt mācīties
reakcja w której kolejne etapy przebiegają szybko i przypominają przewracające się domino, jedna reakcja jest przyczyną następnej
reakcja odwracalna
sākt mācīties
podczas reakcji zachodzi równoczesne tworzenie produktów i odtwarzanie substratów. (ustala się równowaga dynamiczna)
reakcja nieodwracalna
sākt mācīties
reakcja podczas której możliwe jest przekształcanie substratów w produkty, a niemozliwy jest proces odwrotny
równowaga dynamiczna reakcji
sākt mācīties
stan w którym przeciwne procesy zachodzą z jednakową szybkością
prawo działania mas
sākt mācīties
prawo Guldberga i Waagego - jeżeli reakcja osiągnie stan równowagi, wówczas iloczyn stężeń produktów podzielony przez iloczyn stężeń substratów przyjmuje dla danej reakcji wartość stałą, zależną jedynie od temperatury, nie zależy zaś od początkowych stężeń
stała równowagi reakcji
sākt mācīties
prawo działania mas Golgberga i Waagego
reguła przekory
sākt mācīties
jeżeli w układzie w stanie równowagi dynamicznej zmienimy stężenie substratów lub produktów, poprzez dodanie substratu lub ujęcie produktu, to równowaga reakcji przesunie się w lewo lub w prawo dla ponownego ustalenia równowagi
elektrolity
sākt mācīties
substancje które po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku np. w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej.
nieelektrolity
sākt mācīties
substancje które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej
dysocjacja elektrolityczna
sākt mācīties
proces rozpadu związku chemicznego na jony pod wpływem wody
dysocjacja kwasów
sākt mācīties
Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.
dysocjacja zasad
sākt mācīties
Zasady dysocjują na kation metalu i aniony wodorotlenkowe.
dysocjacja soli
sākt mācīties
Sole rozpuszczalne w wodzie dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych.
stopień dysocjacji
sākt mācīties
stosunek liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji elektrolitycznej, do ogólnej liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu
stała dysocjacji
sākt mācīties
stała równowagi reakcji dysocjacji elektrolitycznej, oznacza iloczyn ze stężeń jonów powstających w wyniku dysocjacji, podzielony przez stężenie niezdysocjowanych cząsteczek związku chemicznego
iloczyn jonowy wody
sākt mācīties
to wielkość, która charakteryzuje zdolność wody do dysocjacji. W temp.Ok. 25º 1 • 10-14
pH
sākt mācīties
wykładnik stężenia jonów wodorowych, ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych
zasady według Arrheniusa
sākt mācīties
zasada to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorotlenkowy i jon metalu
kwasy według Arrheniusa
sākt mācīties
kwas to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorowy
Zasady według Brönsteda
sākt mācīties
kwas to protonodawca
Kwasy według Brönsteda
sākt mācīties
zasada to protonobiorca
protonodawca
sākt mācīties
cząstka oddająca protony
protonobiorca
sākt mācīties
cząstka pobierająca protony
miareczkowanie
sākt mācīties
dodawanie porcjami roztworu o znanym stężeniu w celu określenia stężenia drugiego roztworu
hydroliza
sākt mācīties
reakcja soli z wodą prowadząca do powstania nowych związków; nie ulegają jej związki (sole) pochodzące od mocnych kwasów i mocnych zasad
stopień utlenienia
sākt mācīties
ładunek jaki zgromadziłby się na pierwiastku w związku chemicznym przy założeniu całkowitej polaryzacji wiązań w cząsteczce
reakcje redoks
sākt mācīties
reakcje utleniania i redukcji, reakcje przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków
utleniacz
sākt mācīties
związek lub substancja prosta która przyjmuje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu się zwiększa - zachodzi jego utlenienie
reduktor
sākt mācīties
związek lub substancja prosta, która oddaje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu zmniejsza się - zachodzi proces redukcji

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.