Samorząd gminny

 0    37 speciālā zīme    mayaa
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
Jaka jest podstawowa wytyczna zadań własnych gminy?
sākt mācīties
Podstawową wytyczną zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Co to są zadania obowiązkowe?
sākt mācīties
Zadania obowiązkowe gminy to takie, które choć są zadaniami własnymi muszą być wykonywane niezależnie od sytuacji politycznej, ekonomicznej czy społecznej.
Czy wyodrębnienie w ustawach zadań obowiązkowych oznacza, że inne maja charakter wyłącznie fakultatywny?
sākt mācīties
Reszta zadań nie ma charakteru wyłącznie fakultatywnego. Każde zadanie wiąże sie z kompetencją jakiegoś organu, a kompetencja to nie tylko uprawnienie ale też obowiązek.
Czy gmina może prowadzić działalność gospodarczą
sākt mācīties
Gmina może prowadzić zarobkową działalnosc gospodarczą celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności. Może to być działalność budowlana, handlowa czy usługowa. Pwinna być prowadzona nieprzerwanie.
W jaki sposów mogą być zlecane zadania gminie?
sākt mācīties
Gminie można zlecić wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej czy organizacji referendów i wyborów w drodze ustawowej. Inne rodzaje zadań mogą byc przeazywane gminie w drodze porozumień.
Kto rozstrzyga spory majątkowe w przypadku nieporozumień majątkowych między gminą a podmiotem zlecającym?
sākt mācīties
Takie spory majątkowe rozstrzygają sądy powszechne...
Który organ może zmieniać granice gmin, nadawać im status miasta i nazwy?
sākt mācīties
Dokonuje tego Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Rozporządenie to może być wydane na wniosek rady gminy.
Co musi zawierać wniosek rady gminy w sprawie zmiany granic?
sākt mācīties
Wniosek rady gminy poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami wraz z mapami, informacjamii, uzasadnieniem. Jeżeli naruszone zostaną granice innych gmin także opinie tamtejszych rad wraz z konsultacjami. Dodatkowo opini właściwego wojewody.
Charakter prawny rady gminy.
sākt mācīties
Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Decyduje o wszystkich sprawach dot. gminy. Jest organem kolegialnym wybieranym w wyborach powszechnyhc. Jako organ kontrolny kontroluje dział. wszystkich gminnych jedn. organ.
Liczba radnych w radzie gminy.
sākt mācīties
15 do 20tys. mieszkańców, 21 do 50tys., 23 do 100 tys., 25 do 200tys., powyżej 200tys. o 3 ięcej na każde 100 tys. Nie więcej niż 45 radnych.
Ile trwa kadencja rady gminy?
sākt mācīties
Kadencja rady gminy trwa 4 lata od dnia wyboru. Po tym czasie wygasa z mocy prawa.
Kiedy kadencja rady gminy może być skrócona?
sākt mācīties
Przez referendum gminne oraz jeżeli w ref. z in. rady w sprawie odwoł. wójta, z powodu innego niż nieudzielenie absolutorium, mieszkańcy nie przegłosują odw. oraz na mocy uchwały Sejmu, jeżeli stwierdzi, że r.gm. nei przest. Konst. i ustaw.
Kto wykonuje obowiązki rady gminy w przypadku jej odwołania?
sākt mācīties
W przypadku odwołania rady gminy jej obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Prezesa RM.
Jakie kompetencje kontrolne wobec rady gminy ma Prezes RM?
sākt mācīties
Prezes RM w razie długotrwałego, nieskutecznego wykonywania zadań publicznych przez radę może zawiesić jej działania na okres do 2 lat lub do wyborów. Obowiązki rady pełni do tego czasu zarząd komisaryczny.
Na czym polega wyłączna właściwość rady?
sākt mācīties
W \Ustawie o samorządzi egminnym zostały wymienione kompetencje rady, które nie mogą być przekazane żadnym innym organom.
Co oznacza domniemanie kompetencji rady gminy?
sākt mācīties
Domniemanie kompetencji rady gminy oznacza, że do kompetencji rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające3 w zakresie rady gminy o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Co zawiera statut gminy? Jak się go uchwala?
sākt mācīties
Statut gm. zaw. zasady dział. organów gm. i organ. wewn. Uchwala go rada gminy. Jeżeli jest to gm. pow. 300tys. mieszk. treść statutu musi być uzgodniona z Prezesem RM.
Jakie kompetencje organizacyjne, poza uchwalaniem statutu ma rada gminy?
sākt mācīties
Rada gminy tworzy jednostki pomocnicze i przekazuje im środki finansowe i mienie.
JAkie kompetencje finansowo-majątkowe ma rada gminy?
sākt mācīties
Rada gminy uchwala budżet, rozpatruje sprawozdania z jego wykonania, udziela absolutorium organowi wykonawczemu, uchwala podatki i opłaty, podejmuje uchwały w sprawach finansowych nie nal. do komp. zarządu.
Jakie kompetencje osobowe ma rada gminy?
sākt mācīties
Rada gminy wyznacza kierunki działania wójta, wyskość jego wynagrodzenia, przyjmuje sprawozdania z jego działalności, powołuje i odwołuje skarbnika gminy i jej sekretarza.
Inne kompetencje przysługujące radzie gminy.
sākt mācīties
Uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego, współdziałanie z innymi jednostkami, nadawanie nazw ulicom, wznoszenie pomników, kompetencje kontrolne i in.
Jakie są organy rady gminy?
sākt mācīties
Organami rady gminy są: przewodniczący i komisje stałe i doraźne. Są to organy wewnętrzne. Do kompetencji przewodniczącego należy wyłącznie prowadzenie obrad rady gminy i organizowanie jej pracy.
Omów tryb obrad rady gminy.
sākt mācīties
Rada gminy nie jest organem permamentnym, obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego przynajmniej raz na kwartał. Obrady rady gminy są jawne, obywatele mają prawo wstępu na sesje.
JAk podejmowane są uchwały rady gminy?
sākt mācīties
Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych w głosowaniu jawnym.
Ograniczenia radnych.
sākt mācīties
Skłądają oświadczenia majątkowe, nie mogą sprawować mandatu posła ani senatora, nie mogą byc członkami organu innej jednostki sam. ter., nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, nie mogą nawiązać stosunku pracy w urz.gm.
Które gminy mają prezydenta a które burmistrza?
sākt mācīties
Prezydenta mają gminy, których sidziba jest położona w mieści epowyżej 100 tys. mieszkańców.
Wybory i kadencja wójta.
sākt mācīties
Wójt jest wybierany w wyborach powszechnych na cztery lata. Wybory odbywają się zgodnie z Kodeksem wyborczym. Prawo do zgłaszania kandydatów maja partie pol., koalicje, organizacje społ., stow. i sami wyborcy. Wójt składa ślubowanie przed radą gminy.
Do którego momentu wójt sprawuje swoje obowiązki?
sākt mācīties
Po upływie kadencji wójt sprawuje swje obowiązki do momentu objęcia tych obowiązków przez nowego wójta.
W jaki sposób można odwołać wójta?
sākt mācīties
Wójta ożna odwołać w formie referendum. Referendum jest przeprowadzane z inicjatywy mieszkańców, w przypadku nieudzielenia absolutorium albo na wniosek 1/4 ustawowej liczby radnych.
Omów: referendum w sprawie odwołania wójta na skutek nieudzielenia absolutorium.
sākt mācīties
Komisja rewizyjna może wystąpić do rady gminy z wnioskiem o udzielenie lub nieudzieenie absolutorium. Jeżeli podjęto uchwałę o nieudz.ab. w przedziale 9 mies. po rozp. kadencji-9mies. przed zakoń. przeprowadza się referendum.
Omów: referendum w sprawie odwołania wójta na skutek złożenia wniosku przez 1/4 ustawowej liczby radnych.
sākt mācīties
przedział 9-9, nieodwołanie wójta w takim referendum jest równoznaczne z rozwiązaneim rady gminy. Jest to sprzeczne z zasadą EKSL mówiącą, że rada posiada swój organ wykonawczy.
Odwołanie i zawieszenie wójta w trybie nadzoru.
sākt mācīties
Prezes RM może odwołać wójta na wniosek wojewody jeżeli ten narusza przepisy Konstytucji lub ustaw. Wcześniej wojewoda wzywa wójta do zaprzestania działań niezg. z prawem. Jeżeli Prezes RM zawiesza organy gminy i wpr. zarz. komisaryczny zaiwesza równ wójta.
Kto pełni funkcje wójta po jego odwołaniu przed upływem kadencji?
sākt mācīties
Jeżeli wójt został odwołany przed upływem kadencji to do momentu wyboru nowego wójta jego obowiązki sprawuje osoba wyznaczona przez Prezesa RM.
Jakie są zadania wójta?
sākt mācīties
/wójt przygotowuje projekty uchwał na posiedzenia rady gminy, wykonuje budżet, zarządza mieniem komunalnym, określa sposób wykonywania uchwał, w przypadkach niecierp.zwłoki wydaje przepisy porz., jest kierown. urz.st.cyw.,pełni fun.zw.z ochr.przeciwpoż.
Za pomocą czego wójt relizuje sowje zadania?
sākt mācīties
Wójt jest organem jednoosobowym, relizuje swoje zadania za pomocą zarządzeń.
Wymień organy jednostek pomocniczych gmin.
sākt mācīties
Uchwałodawczy sołectwa: zebranie wiejskie, w którym uczest. wszyscy mieszkańcy wsi, organ wyk.: sołtyz wyb. przez mieszkańców, w osiedlach i dzielnicach uchwałodawcze: rady lub zebrania mieszk., wykonawcze: zarządy
Na czym polega szczegówlny charakter gminy warszawskiej?
sākt mācīties
Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Dzielnice nie są gminami, ale sa wymienione w ustawie i mają przez nią wyznaczone zadania.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.