VI Zobowiązania i prawo handlowe

 0    68 speciālā zīme    prawofiszki
Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
obligare
sākt mācīties
zobowiązać
obligatio
sākt mācīties
zobowiązanie
ius obligationis
sākt mācīties
prawo zobowiązań
vinculum iuris
sākt mācīties
węzęł prawny
in natura
sākt mācīties
w naturze
in personam - inter partes
sākt mācīties
(skarga, powództwo) przeciwko konkretnej osobie - (skuteczność zobowiązania) między stronami
obligatio naturalis
sākt mācīties
zobowiązanie naturalne (dłużnik nie ponosi odpowiedzialności prawnej za swój dług)
dare facere
sākt mācīties
przeniesienie prawa własności/świadczenia poprzez działanie
dare non facere
sākt mācīties
przeniesienie prawa własności/świadczenia poprzez zaniechanie działania
dare pati
sākt mācīties
zniesienie świadczenia
impossibilium nulla obligatio est
sākt mācīties
zobowiązanie się do niemożliwego nie rodzi zobowiązania
damnum emergens
sākt mācīties
poniesiona szkoda
lucrum cessans
sākt mācīties
utracony zysk
pretium commune
sākt mācīties
cena rynkowa
pretium singulare
sākt mācīties
cena jednostkowa
pretium affectionis
sākt mācīties
wartość sentymentalna
ius moderandi
sākt mācīties
prawo do umiaru/miarkowania(możliwość ustalenia wysokości odszkodowań
compensatio lucri cum damno
sākt mācīties
potrącenie zysku ze stratą
ius retentionis
sākt mācīties
prawo zatrzymania(np. części posagu po rozwodzie)
ius tollendi
sākt mācīties
prawo do odzyskania rzeczy z nakładu(np. tutor od pupila mógł odzyskać hajs jaki na niego wyłożył)
ius variandi
sākt mācīties
prawo do wyboru jednego ze świadczeń
obligatio alternativa
sākt mācīties
z treści zobowiązania wynika kilka form spełnienia świadczenia, uiszczenie jednego z nich zwalnia dłużnika ze zobowiązania
facultas alternativa
sākt mācīties
dłużnik może uwolnić się od świadczenia w innej formie niż w umowie
datio in solutum
sākt mācīties
przekazanie własności w celu uwolnienia się od zobowiązania
negotium mixtum cum donatione
sākt mācīties
czynność mieszana, w której umowa darowizny zostaje połączona z inną czynnością
via facti
sākt mācīties
dokonanie czynności w drodze faktu
via legis
sākt mācīties
przez ustawę
lex commissoria
sākt mācīties
klauzula przypadku(jeżeli dłużnik nie zwraca długu, wierzyciel przejmuje zastaw)
contractus innominatus
sākt mācīties
umowa nienazwana/bezimienna
pactum de contrahendo
sākt mācīties
umowa przedwstępna(umowa o zawarciu umowy)
culpa in contrahendo
sākt mācīties
niedbałość przy zawieraniu kontraktu
rebus sic stantibus
sākt mācīties
ponieważ sprawy przybrały taki obrót(klauzula zasadniczej zmiany okoliczności)
exceptio non adimpleti contractus
sākt mācīties
zarzut niedopełnienia kontraktu
dolus
sākt mācīties
wina umyślna, podstęp
culpa
sākt mācīties
culpa latīņu valodā
wina nieumyślna, niedbalstwo
culpa in eligendo
sākt mācīties
niedbalstwo przy wyborze
casus
sākt mācīties
przypadek, sprawa
vis maior
sākt mācīties
siła wyższa
vis cui humana infirmitas resistere non potest
sākt mācīties
siła, której słabość ludzka nie może się opierać
compensatio
sākt mācīties
kompensacja, potrącenie, np. długu
novatio
sākt mācīties
odnowienie, przekształcenie się zobowiązania w drugie (przekształcenie jednej czynności w drugą)
confusio
sākt mācīties
zmieszanie przez zlanie się praw i obowiązków(np. wierzytelność i dług, zastaw i własność, użytkowanie wieczyste i własność)
cessio
sākt mācīties
przelew wierzytelności
pactum de non cedendo vel non alienando
sākt mācīties
umowa o niedokonywanie cesji albo niewyzbywanie się
cessio legis
sākt mācīties
cesja z mocy ustawy
actio Pauliana
sākt mācīties
skarga pauliańska: wierzycieli może żądać uznania danej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela np. wyzbywał się majątku
emptio rei speratae
sākt mācīties
kupno rzeczy przyszłej, spodziewanej, np. plony
emptio spei
sākt mācīties
kupno szansy, losu (nadziei)
res extra commercium
sākt mācīties
rzecz poza obrotem prawnym, wyjęta z obrotu
cuius commodum eius periculum
sākt mācīties
ten kto ma korzyść (zysk) ponosi ryzyko, np. utrata rzeczy
dicta et promissa
sākt mācīties
zapewnienie i przyrzeczenie o rzeczy; dicta – nieformalne zapewnienie sprzedawcy o przymiotach i braku wad sprzedawanej rzeczy; promissa – obietnica (formalna)
pactum reservati dominii
sākt mācīties
umowa z zastrzeżeniem własności, np. zastrzeżenie własności sprzedawanego przedmiotu na rzecz sprzedawcy aż do chwili zapłaty ceny
pactum displicentiae
sākt mācīties
umowa o zwrot rzeczy (w razie gdyby towar nie odpowiadał kupującemu)
pactum in favorem tertii
sākt mācīties
umowa zawierana na korzyść osoby trzeciej
emptio ad gustum
sākt mācīties
kupno z zastrzeżeniem, ze kupujący może zwrócić rzecz, jeżeli nie będzie mu odpowiadała
pactum de retroemendo
sākt mācīties
umowa o odkupienie rzeczy od kupującego
locatio conductio operis
sākt mācīties
najem dzieła
depositum irregulare
sākt mācīties
depozyt nieprawidłowy, w którym depozytariusz staje się właścicielem rzeczy
negotiorum gestio
sākt mācīties
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
indebitum
sākt mācīties
nienależność świadczenia (dług nienależny)
condictio indebiti
sākt mācīties
skarga, roszczenia o zwrot niezależnego świadczenia
condictio causa data causa non secuta
sākt mācīties
gdy ktoś przeniósł na drugą osobę własność jakiejś rzeczy w oczekiwaniu wzajemnego świadczenia albo zdarzenia, które jednak nie nastąpiło
condictio causa finta
sākt mācīties
odpadnięcie podstawy prawnej; przyczyna, sprawa zakończona
condictio ob causam finitam
sākt mācīties
gdy przysporzenie początkowo miało podstawę prawną, ale w pewnym momencie traci ją
conditio sine causa
sākt mācīties
bezpodstawne, bezprzyczynowe wzbogacenie
condictio ob turpem vel iniustam causam
sākt mācīties
skarga z tytułu niegodziwości sprawy; np. o odzyskanie rzeczy uzyskanych w sposób nieetyczny lub niezgodny z prawem
affectio (animus) societatis
sākt mācīties
chęć, wola pozostawania w spółce
tempus deliberandi
sākt mācīties
czas do namysłu, rozważenia

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.