II Teoria prawa i część ogólna prawa cywilnego

3  1    75 speciālā zīme    prawofiszki
Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
lex perfecta
sākt mācīties
norma prawna opatrzona sankcją nieważności
lex plus quam perfecta
sākt mācīties
norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną) oraz sankcją nieważności
lex minus quam perfecta
sākt mācīties
norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną)
lex imperfecta
sākt mācīties
norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
praeter legem
sākt mācīties
obok ustawy - o działaniu nie stojącym w sprzeczności z prawem, ale i nie przewidzianym w prawie; (działanie w celu obejścia ustawy; nie łamiemy ustawy lecz jej cel wykorzystując kruczek prawny)
contra legem
sākt mācīties
wbrew ustawie
iuxta legem
sākt mācīties
zgodnie z ustawą; zwyczaje zgodne z prawem
ratio legis
sākt mācīties
cel ustawy, racja prawna, uzasadnienie ustawowe
ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio
sākt mācīties
gdzie ten sam cel, tam także takie samo uregulowanie (taka sama dyspozycja ustawy), w takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne
per analogiam
sākt mācīties
przez podobieństwo, analogię
analogia legis
sākt mācīties
wnioskowanie z ustawy; wnioskowanie poprzez ustalanie konsekwencji prawnych faktu, który nie jest jeszcze szczegółowo uregulowany w prawie
analogia iuris
sākt mācīties
wnioskowanie z całego systemu prawa; wnioskowanie poprzez zastosowanie do stanu rzeczy, analogia prawa nie uregulowanego w prawie regulacji dotyczącej podobnego stanu (w prawie cywilnym)
a contrario
sākt mācīties
z przeciwieństwa; wychodząc z przeciwległego założenia, przeciwnie, przeciwnym sposobem (wnioskowanie w drodze przeciwieństwa)
praesumptio facti
sākt mācīties
domniemanie faktyczne, relacja opiera się na przyjęciu prawdopodobieństwa wynikającego z doświadczenia życiowego; na podstawie pewnych faktów o innych, np. domniemywa się, że po deszczu jezdnia jest śliska)
praesumptio hominis vel facti
sākt mācīties
domniemanie faktyczne na podstawie zeznań ludzi
praesumptio iuris tantum
sākt mācīties
domniemanie wyłącznie prawne, czyli usuwalne (można je obalić dowodem przeciwnym – np. domniemanie niewinności, domniemanie dobrej wiary, domniemanie ojcostwa w małżeństwie)
praesumptio iuris ac de iure
sākt mācīties
domniemanie prawne niewzruszalne – nie można go obalić dowodem przeciwnym; obecnie w polskim prawie występują wyjątkowo – np. domniemanie znajomości danych wpisanych do KRS)
fictio legis
sākt mācīties
fikcja prawna
lex generalis
sākt mācīties
ustawa ogólna
lex specialis
sākt mācīties
ustawa specjalna
lex retro non agit
sākt mācīties
prawo nie działa wstecz
lex posterior derogat legi priori
sākt mācīties
prawo ustanowione później należy stosować przed prawem ustanowionym wcześniej (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw i tym samym stopniu szczegółowości)
lex superior derogat legi inferiori
sākt mācīties
ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną
lex specialis derogat legi generali
sākt mācīties
ustawa specjalna uchyla ustawę ogólną
lex posterior generalis non derogat legi priori specialis
sākt mācīties
przepis ogólny późniejszy nie uchyla przepisu wcześniejszego szczególnego
de lege lata
sākt mācīties
dyskusja, mowa, komentarz, omówienie do ustaw obecnie obowiązujących
de lege ferenda
sākt mācīties
dyskusja o ustawie, która ma się ukazać, propozycje zmian w aktualnie obowiązującym prawie
erga omnes
sākt mācīties
skuteczność wobec wszystkich (prawo rzeczowe, dotyczy roszczeń wobec każdego u kogo znajdzie się dana rzecz)
inter partes
sākt mācīties
skuteczność między stronami (w prawie zobowiązań dotyczy jedynie stron umowy)
da mihi factum, dabo tibi ius
sākt mācīties
daj mi fakt, a dam ci prawo. (dotyczy interpretacji przepisów. Najpierw musimy znać przedmiot sprawy (stan faktyczny) by móc dopasować go do odpowiedniego aktu prawnego.)
iura novit curia
sākt mācīties
sąd zna prawo
sensu stricto
sākt mācīties
w ścisłym znaczeniu
sensu largo
sākt mācīties
w szerokim znaczeniu
clara non sunt interpretanda
sākt mācīties
jasne teksty nie wymagają wykładni
ex definitione
sākt mācīties
(co wynika) z definicji
qui suo iure utitur, neminem laedit
sākt mācīties
Ten, kto korzysta ze swego prawa, nikomu nie szkodzi.
prior tempore potior iure
sākt mācīties
Pierwszy w czasie, mocniejszy w prawie; kto pierwszy ten lepszy (np. przy zakupie rzeczy)
expressis verbis
sākt mācīties
wypowiedziane wyraźnie słowami; dobitnymi słowam
superfluum
sākt mācīties
zbędne powtórzenie, nic nie wnoszące
numerus clausus
sākt mācīties
określona liczba, liczba zamknięta, ograniczona, (np. ograniczone prawa rzeczowe)
prima facie
sākt mācīties
na pierwszy rzut oka
genus - species
sākt mācīties
rzeczy oznaczone gatunkowo (pieniądze) - rzeczy oznaczone indywidualnie (książka z dedykacją)
genus perire non censetur
sākt mācīties
uważa się, że gatunek nie ginie; (istotne przy zobowiązaniach)
species perit ei cui debetur
sākt mācīties
rzecz oznaczona indywidualnie przepada temu, komu się należy (ginie na ryzyko wierzyciela)
inter vivos
sākt mācīties
między żyjącymi (np. czynności prawne – umowy)
mortis causa
sākt mācīties
na wypadek śmierci
causa solvendi
sākt mācīties
przyczyną jest zwolnienie się z obowiązku ciążącego na osobie dokonującej przysporzenia, czyli zmniejszenie się jej pasywów. Przykład: spłata długu; powód: zwolnienie się od długu
causa donandi
sākt mācīties
dokonuje się czynności tylko po to, żeby nastąpiło przysporzenie na rzecz innej osoby bez żadnego ekwiwalentu. Przykład: darowizna. Przyczyna: chęć obdarowania.
causa obligandi vel acquirendi
sākt mācīties
celem jest nabycie prawa lub innej korzyści majątkowej przez dokonującego przysporzenia, czyli zwiększenie jego aktywów; (np. sprzedaż i najem)
ubi loqui potuit et debuit
sākt mācīties
istnieją okoliczności kiedy można i należy powiedzieć(np. w sądzie)
ad incertas personas
sākt mācīties
działania skierowane do pewnej nieokreślonej liczby osób
per facta concludentia
sākt mācīties
przez fakty dorozumiane; w sposób dorozumiany. Wyczytanie intencji z działania. Na przykład: rozumie się, że osoba, która spłaciła długi testatora, przyjęła spadek.
ad solemnitatem
sākt mācīties
(forma czynności prawnej zastrzeżona) pod rygorem nieważności
ad probationem
sākt mācīties
(forma czynności prawnej zastrzeżona) dla celów dowodowych
ad eventum
sākt mācīties
(forma czynności prawnej zastrzeżona) dla wywołania określonych skutków prawnych
reservatio mentalis
sākt mācīties
zastrzeżenie dokonane w myśli; zmieniające treść słów wypowiedzianych głośno; potajemne zastrzeżenie; (wola nie jest zgodna z oświadczeniem woli)
simulatio - negotium simulatum
sākt mācīties
symulacja - pozorność czynności prawnej
negotium claudicans
sākt mācīties
czynność prawna kulejąca – dokonana przez osobę do tego niezdolną (np. małoletni) lub nieupoważnioną (np. pełnomocnik bez upoważnienia), wymagająca zgody osoby trzeciej do zyskania ważności.
conversio actus iuridici
sākt mācīties
przekształcenie czynności prawnych
convalidatio
sākt mācīties
uprawomocnienie czynności wadliwej
ratihabitio
sākt mācīties
potwierdzenie oświadczenia woli
ratificatio
sākt mācīties
ratyfikacja
essentialia negotii
sākt mācīties
elementy czynności prawnej określające jej typ, a bez których czynność prawna byłaby nieważna (np cena)
naturalia negotii
sākt mācīties
postanowienia czynności prawnej wynikające z zasad słusznego i sprawiedliwego obrotu prawnego. Nie muszą być wyraźnie określone, związane są z czynnością milcząco- rozumie się samo przez się.
accidentalia negotii
sākt mācīties
postanowienia nietypowe, dodatkowe dodawane do czynności prawnej. Ich treść może być różnorodna. Najczęście spotykane accidentalia negotii: conditio, dies, modus.
dies a quo
sākt mācīties
termin początkowy
dies ad quem
sākt mācīties
termin końcowy
computatio civilis
sākt mācīties
sposób liczenia czasu od dnia zdarzenia, w której najmniejszą jednostką obliczania czasu jest doba, tzw. komputacja rzymska
computatio a momento ad momentum
sākt mācīties
sposób liczenia czasu, bardzo dokładny (określona godzina)- od godziny zdarzenia
ex tunc
sākt mācīties
od samego początku zawarcia umowy; z mocą wsteczną
ex nunc
sākt mācīties
od teraz, od zaraz, od tej pory
ex contractu
sākt mācīties
wynikający z umowy, z kontraktu
ex delicto
sākt mācīties
z przestępstwa
verba legis
sākt mācīties
brzmienie, słowa ustawy
vacatio legis
sākt mācīties
okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.